DN debatt: ”Hamnarbetarförbundet äventyrar svenska modellen”


Hur länge ska samhället tillåta att Hamnarbetarförbundet i konflikten i Göteborgs hamn idkar krypskytte mot den svenska modellen? Det brukar vara trångt på scenen när den svenska modellen ska lovsjungas, det vore klädsamt om det var lika trångt på scenen när den ska försvaras, ­skriver företrädare för Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

Artikeln publicerades på DN debatt den 31 januari

Debatten om konflikten i Göteborgs hamn är intensiv. Att många engagerar sig och har åsikter är inte konstigt eftersom insatserna är stora. I potten ligger inget mindre än vår svenska konkurrenskraft och värdet av att ingå kollektivavtal. Konflikten synar oss alla: nästan alla lovprisar den svenska modellen i högtidstal, frågan är vilka som även är beredda att sätta kraft bakom de fina orden och försvara modellen.

I debatten hörs ofta synpunkten att parterna måste lösa konflikten själva. En sympatisk synpunkt men tyvärr naiv. Parterna har haft 45 (!) år på sig att lösa konflikten utan att lyckas. Många har missförstått vad konflikten handlar om. Den handlar om vilket fackförbund, Transportarbetareförbundet eller Hamnarbetarförbundet, som ska organisera hamnarbetare i Sverige.

Transportarbetareförbundet har organiserat hamnarbetare allt sedan hamnarbetare började organisera sig. År 1972 bröt sig ett antal hamnarbetare ut ur Transport och bildade Hamnarbetarförbundet. Sedan dess har de båda förbunden konkurrerat med varandra om att organisera hamnarbetarna. Transport organiserar flest hamnarbetare medan Hamnarbetarförbundet organiserar flest hamnarbetare i ett fåtal hamnar. Konfliktens kärna är med andra ord Hamnarbetarförbundet. För att överleva måste de ge sina medlemmar mer än det som Transport ger sina.

Transport ger landets alla hamnarbetare värdet av det för hamnbranschen rikstäckande kollektivavtalet Hamn- och stuveriavtalet. Avtalsparterna Transport och Sveriges Hamnar tar alla risker i förhandlingarna och kommer överens om de rättigheter och skyldigheter som ska följa av kollektivavtalet. När kollektivavtalet är ingått tar Transport och Sveriges Hamnar ansvar för hamnbranschen och helgar den fredsplikt som följer under avtalsperioden. Värdet av kollektivavtalet tillkommer alla hamnarbetare oavsett vilket fackförbund de är med i. Helt enligt den svenska modellen. Hamnarbetarförbundet får del av kollektivavtalets värde gratis. De tar inga risker i avtalsrörelsen. De tar inget ansvar. I stället gör de vad de kan för att skjuta sönder kollektivavtalet.

Hamnarbetarförbundets utmaning är att de måste erbjuda hamnarbetare något mer än det som kollektivavtalet ger för att motivera medlemskap hos dem. I 45 år har de vunnit konkurrenskriget mot Transport eftersom de har haft en avgörande konkurrensfördel: samhället har nämligen gett Hamnarbetarförbundet carte blanche att strejka när som helst för vad som helst.

Hamnarbetarförbundet vägrar alltså att binda sig vid det kollektivavtal som gäller för hamnbranschen. De låter Transport göra jobbet och ta risken för att få ett kollektivavtal, som de sedan ändå får del av gratis. Hamnarbetarförbundet kan därefter vinna över medlemmar från Transport på två sätt: genom att utmåla Transport som svagt i avtalsförhandlingarna eller genom att hota arbetsgivare med strejk under avtalsperioden om förbundet inte får än det ena än det andra utöver kollektiv­avtal och lag.

Hamnarbetarförbundets taktik fungerade utmärkt fram till att APM Terminals tog över driften av Göteborgs containerhamn. För APM Terminals har valt att värna kollektivavtalet genom att inte vika sig för Hamnarbetarförbundets strejker och förbundet kan inte längre mjölka extra förmåner. Förbundet har två val: följ den svenska modellen och skriv på det kollektivavtal som gäller för hamnbranschen eller ta strid för att försöka vrida tillbaka klockan till tiden före APM Terminals. Tyvärr har Hamnarbetarförbundet valt strid, en strid de kommer att förlora. Frågan är hur mycket Hamnarbetarförbundet ska hinna försvaga vår svenska konkurrenskraft och den svenska modellen innan de förlorat striden?

I debatten hörs ibland synpunkten att arbetsgivarna borde lockouta Hamnarbetarförbundet för att tvinga dem att acceptera branschens kollektivavtal och den svenska modellen. Till skillnad från Hamnarbetarförbundet tar vi inte lätt på bruket av konfliktvapnet – en general­lockout i en bransch som hanterar 90 procent av Sveriges handel skulle kasta in landet i en ekonomisk kris med oöverblickbara konsekvenser. Det är därför inte en rimlig åtgärd och den skulle heller inte bidra till att lösa konflikten.

Regeringen har tagit ansvar för den allvarliga situationen och tillsatt en utredning med uppdrag att se över rätten till stridsåtgärder i syfte att värna kollektivavtalet. Men det finns kritiska röster mot agerandet. Förstår inte de som kritiserar utredningen vad som står på spel? Fungerar inte Göteborgs hamn så försvagas vår konkurrenskraft kraftigt. Tappar rikstäckande branschvisa kollektivavtal sitt värde så finns ingen svensk modell.

I debatten har det förts fram oro för att en kommande lagstiftning skulle öppna för ”avtalsshopping”, det vill säga att företag ska kunna byta till billigare kollektivavtal, eller för uppgörelser med ”gula fack”, det vill säga fackföreningar som arbetsgivaren kontrollerar. Oron är obefogad och saknar grund. Vi vill inte öppna för någon av dessa möjligheter. Vi vill att lagstiftningen ska ändras i syfte att skydda den svenska modellen. Inte tvärtom. Av direktivet till utredningen framgår tydligt att rege­ringen vill samma sak: förslag om ändrad lagstiftning ska stärka och inte försvaga den svenska modellen. Vi vill påminna om Arbetsdomstolens praxis om att det först tecknade kollektivavtalet gäller. För hamnbranschen är Hamn- och stuveriavtalet med Transport det först tecknade avtalet. Skulle en hamnarbetsgivare teckna ett separat och innehållsmässigt annat kollektivavtal så måste arbetsgivaren ändå fortsätta att tillämpa Hamn- och stuveriavtalet.

Vi vill få lugn och ro i Göteborgs containerhamn så att vi tillsammans med våra medarbetare i hamnen kan serva kunderna och bidra till ett starkare och konkurrenskraftigare Sverige. Vi vill att hamnarbetare och hamnarbetsgivare i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Vi värnar kollektivavtalet. Varken vi, APM Terminals eller Transport kan avsluta konflikten. Det kan bara Hamnarbetarförbundet göra.

De har två möjligheter. De kan gå med i Transport och avsluta konflikten om vilket fackförbund som ska organisera hamnarbetare. Eller så rättar de in sig i svenska modellen och accepterar de statliga medlarnas förslag till lösning på konflikten. En lösning som innebär att vi och Hamnarbetarförbundet skulle ingå ett kollektivavtal. En lösning vi har accepterat. Ett av oss undertecknat kollektivavtal har sedan länge legat och väntat på Hamnarbetarförbundets signatur.

Bakom all rök och alla dimridåer är sanningen dock att Hamnarbetarförbundet inte vill skriva på det för hamnbranschen gällande kollektiv­avtalet. Frågan är hur länge samhället ska tillåta att Hamnarbetarförbundet idkar krypskytte mot kollektivavtalet och försämrar vår svenska konkurrenskraft? Det brukar vara trångt på scenen när den svenska modellen ska lovsjungas, det vore klädsamt om det var lika trångt på scenen när den ska försvaras.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar