Sveriges Hamnar lockoutar hamnarbetarförbundet – vi tillåter inga hot mot gällande avtal


Sveriges Hamnar varslar om lockout som svar på Hamnarbetarförbundets 25 konfliktvarsel.

”Vi har erbjudit Hamnarbetarförbundet kollektivavtal men mötts av en hagelstorm av konfliktvarsel. Vi försvarar oss mot en konflikt som hotar att kosta Sverige miljardbelopp, hotar vårt gällande avtal och relation med LO-förbundet Transport samt hotar hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför lockoutar vi Hamnarbetarförbundet”, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

I höstas begärde Hamnarbetarförbundet förhandlingar med Sveriges Hamnar om kollektivavtal. I samband med förhandlingarna har Sveriges Hamnar erbjudit Hamnarbetarförbundet ett så kallat andrahandsavtal på Hamn- och stuveriavtalet. Ett andra handsavtal skulle ge Hamnarbetarförbundet alla de rättigheter och skyldigheter som tillkommer fackföreningar som tecknar kollektivavtal, bland annat inflytande över arbetsmiljöarbetet. Rättigheter som Hamnarbetarförbundet saknar idag, säger sig vilja ha och motiverar sina strejker med. Detta avvisades dock av Hamnarbetarförbundet eftersom de inte accepterar ett kollektivavtal som i förhållande till gällande kollektivavtal är ett andrahandsavtal.

Av det skälet avbröt Hamnarbetarförbundet förhandlingarna och varslade om stridsåtgärder i form av strejker och blockader mot Sveriges Hamnar och dess medlemmar. Sedan den 14 januari har Hamnarbetarförbundet lagt 25 konfliktvarsel. Om varslen inte dras tillbaka inleder Hamnarbetarförbundet sina konfliktåtgärder den 23 januari.

Hamnarbetarförbundet har officiellt och inofficiellt deklarerat att de avser att löpande fortsätta varsla om nya strejker samt att dessa kommer att trappas upp i omfång och volym.

Hamnarbetarförbundets strejker slår hårt mot aktuella hamnverksamheter vilket i sin tur drabbar Sverige i allmänhet och aktuella orter och regioner i synnerhet. En konsekvensanalys av Hamnarbetarförbundets konfliktåtgärder i Göteborg visade att kostnaderna för dessa uppgick till 4,5 miljarder kronor, enbart under 2017. Kostnaderna drabbar företag och konsumenter över hela Sverige.

”Sveriges Hamnars lockoutåtgärder är nödvändiga försvarsåtgärder. Konflikten kan kosta Sverige miljardbelopp om den tillåts fortgå, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundets strejker förhindrar arbetet under de dagar strejkerna äger rum varför Sveriges Hamnar beslutat att lockouta de strejkande hamnarbetarförbundsmedlemmarna hela dagen. Sveriges Hamnars lockout riktas enbartmot hamnarbetare som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

Sveriges Hamnar står fast vid erbjudandet till Hamnarbetarförbundet om att ingå ett andra handsavtal på Hamn- och stuveriavtalet.

”Vår enda önskan är att lugn och ro ska råda i hamnarna så att verksamheten kan fokusera på att serva kunderna och Sverige i stort”, säger Mattias Dahl.

LO-förbundet Transport har organiserat hamnarbetare allt sedan hamnarbetare började organisera sig och Transport organiserar flest hamnarbetare. Det är med Transport som Sveriges Hamnar har Hamn- och stuveriavtalet. Hamn- och stuveriavtalet är ett av de äldsta kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad. Hamnarbetarförbundet har i 45 år utmanat den ordningen med konflikthot, vilket är en attack på hela den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda. Konfliktens kärna är Hamnarbetarförbundet och deras vilja att bryta. För att överleva måste det som Hamnarbetarförbundet ger sina medlemmar vara bättre än det som Transport ger sina.

Sveriges Hamnar har kontinuerligt slutit kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, som sedan mycket lång tid tillbaka organiserar hamn- och stuveriarbetare. Trots detta drabbas hamnverksamheten sedan decennier av oförutsedda stridsåtgärder.

”Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats. Arbetsgivare som ingått kollektivavtal och följer den svenska arbetsmarknadsmodellen måste få åtnjuta fredsplikt”, säger Mattias Dahl.

Den svenska modellens avgörande byggsten är det branschvisa centrala kollektivavtalet. I Sverige har varje bransch sitt kollektivavtal och det gäller för alla inom branschen. Konkurrerande fackföreningar, som Hamnarbetarförbundet, kan ingå ett så kallat andrahandsavtal. Det innebär att det kollektivavtal som Sveriges Hamnar ingått med Transport – Hamn- och stuveriavtalet – även fortsättningsvis skulle gälla för alla som arbetar i hamnarna men att Hamnararbetarförbundet skulle få alla de rättigheter och skyldigheter som tillkommer fackföreningar som tecknar kollektivavtal

”Hamnarbetarförbundet har konstant vägrat att teckna ett andrahandsavtal, detta oavsett när vi eller när de statliga medlarna erbjudit Hamnarbetarförbundet det. Tyvärr väljer Hamnarbetarförbundet konflikt istället för avtal, fredsplikt och utveckling vilket hotar den svenska modellen”, avslutar Joakim Ärlund.

Här finner du mer information om Sveriges Hamnars lockouter.

Här finner du ytterligare information om hamnkonflikten.