Elskatten hindrar elektrifierad busstrafik


Ett ökat fokus på skatteintäkter från drivmedel riskerar att tappa perspektivet på vad Sverige måste styra mot: Förnyelsebara alternativ. Om busstrafiken skulle övergå till eldrift kan det biodrivmedel som i dag driver bussarna användas där det behövs bättre.

Debattartikeln publicerades i GT/Expressen den 28 februari

En viktig del av regeringsöverenskommelsen handlar om att beskatta utsläpp hårdare. Det är tydligt att en ökad beskattning av drivmedel är att vänta. Vi vill lyfta ett varningens finger för att nya skatter läggs på alla drivmedel, utan att det samtidigt öppnas för fullgoda alternativ.

Ett viktigt exempel utgörs av den elskatt på bussar som i dag fördyrar och försvårar en elektrifiering av kollektivtrafiken. Ett ökat fokus på skatteintäkter från drivmedel riskerar att tappa perspektivet på vad Sverige måste styra mot – ett utbyte av de fossila bränslena till förmån för förnyelsebara alternativ och en alltmer elektrifierad bussflotta. Erfarenheten från Göteborg visar också att en elektrifierad busstrafik är vad resenärerna efterfrågar. Den elektrifierade linjen 55, mellan Chalmers och Lindholmen, är populär och hela 93 procent upplever att ljudnivån ombord på bussarna är behaglig.

En elektrifiering av stadstrafiken gynnar inte bara resenärerna utan även förarna, klimatet och bidrar till minskade luftföroreningar. Norrtälje var först i landet med helt elektrifierad stadstrafik och där vittnar förarna om förbättrad arbetsmiljö genom tystare och mjukare gång. Enligt forskare på Karolinska Institutet kan medellivslängden i Sverige öka om luftföroreningarna minskar. Elfordon har inga utsläpp och medför avsevärt mindre buller, vilket dessutom möjliggör tätare bebyggelse i en modern stad så att fler kan få nära till attraktiva miljöer.

Busstrafiken har ledartröjan när det gäller klimatomställning och är redan i dag till mer än 80 procent driven med biodrivmedel och el. Tillgången på biodrivmedel är dock begränsad och när fler transportslag övergår till biodrivmedel riskerar priset att öka. Ska ekvationen gå ihop behövs bättre möjligheter för de delar av transportsektorn som kan växla över till eldrift. Vi vill här peka på den potential som finns för just busstrafiken, särskilt i stadstrafik. Om busstrafiken skulle övergå till eldrift kan det biodrivmedel som i dag driver bussarna användas där det behövs bättre. Utanför städerna är det i dag svårare att elektrifiera och då kan biodrivmedel vara ett bra alternativ, särskilt eftersom det ofta kan användas i befintliga bilar och maskiner. Så kan även landsbygden bli fossilfri!

Det kommer att bli svårt för regeringen att få stöd för en kraftig höjning av skatten på fossila drivmedel om det saknas rimliga alternativa drivmedel i form av biodrivmedel och el. Det behövs en teknikneutral lagstiftning med udden mot utsläpp och inte de tekniska lösningarna.

Spårtrafiken är till skillnad från bussen i dag befriad från elskatt och detsamma gäller trådbussar. Moderna elbussar har emellertid batteridrift och omfattas därför inte av undantaget. Detta leder till att moderna elbussar beskattas trots att funktionen ofta är identisk med spårvagnar, i synnerhet nu när bussarna blir längre och får helt egna körfält som SL arbetar med i norra Stockholm och som redan delvis finns i Göteborg.

De närmsta åren kommer en stor del av kollektivtrafiken att upphandlas på nytt, vilket är en möjlighet för elektrifieringen av stadsbusstrafiken att slå igenom ordentligt. Redan i höst ska Västtrafik elektrifiera busslinjerna 59, 60 och 62. Stockholm ska i kommande upphandling rulla ut 200 elbussar och till 2030 är målet att 30 till 70 procent ska elektrifieras. Utvecklingen riskerar dock att hindras av omodern och stelbent reglering som elskatt på just bussar.

Både Region Stockholm och Västra Götalandsregionen ligger i internationell framkant vad gäller förnyelsebara busstransporter. Vi är redo att ta ännu större kliv och nu kraftsamla för en övergång till elbussar. Det är dags att även regeringen tar sitt ansvar och hinner ikapp oss i den gröna omställningen.

Ulrika Frick  (MP)

Ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd och ordförande SL Region Stockholm

Anna Grönlund

Branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag