Insikter och utblickar – sammanfattning på ett branschbesök i Bryssel


Eftersom flera tunga transportfrågor beslutas i EU, arrangerade Sveriges Bussföretag i dagarna en resa för sitt branschutskott till Bryssel för att kompetensutveckla och för att öka den svenska bussbranschens påverkansmöjligheter.

 

Till att börja med vill vi tacka IRU – International Road Transport Union – som tog emot branschutskottet för att presentera organisationen och för att dela med sig av sina främsta frågor och utmaningar.  Grön mobilitet, en attraktiv kollektivtrafik, digitalisering och kompetensförsörjning är frågor vi delar med varandra men som vi samtidigt har olika perspektiv, bakgrund och förutsättningar att arbeta med.

Den svenska transportsektorn ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete men samtidigt är det viktigt att vi inte tappar och halkar efter eller att EU beslut försämrar förutsättningarna.

”Ska svensk kollektivtrafik kunna upprätthålla den höga hållbarhet den har i dag med att köra på drygt 85 procent fossilfritt och förnyelsebart behöver tillgången på biodrivmedel säkras och stärkas”, berättar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

”Det undantag som Sverige haft från EU med möjlighet att ge olika skattesatser för fossila och fossilfria drivmedel löper ut 2020 eftersom det strider mot EUs statsstödsregler. Då finns risk att alla de bussar som idag kör på klimatsmarta höginblandade drivmedel börja tanka fossilt igen och Sverige och svensk kollektivtrafik blir inte längre ett gott exempel för våra vänner inom EU.”

Men debatten är laddad… Så Sveriges Bussföretag tog frågan vidare till parlamentet där Centerpartiets kanslichef i EU, Martin Andersson lyssnade och nyanserade frågan utifrån EU-perspektiv. Mötet utvecklades till kreativa diskussioner kring fler gröna frågor, bland annat kring behovet av att ändra i nuvarande energiskattedirektiv så att alla typer av elbussar omfattas, inte bara elbussar.

”Med den snabba elektrifiering av busstrafiken vi nu ser och med såväl nationella som euroepiska mål rörande en snabb omställning av transportsektorn behöver direktivet moderniseras. Här behöver branschen stöd av engagerade politiker med fokus på miljö- och energifrågor, både hemma i Sverige och här i Bryssel”, kommenterar Anna Grönlund.

Parlamentsbyggnaden är enormt stor och efter ett antal hissfärder och gångbroar fick branschen träffa Peter Lundgren, parlamentsledamot och en stark svensk röst inom transportfrågor. Här kom sociala frågor och kör- och vilotider att bli det mest centrala diskussionsämnet inklusive kompetensförsörjning – att åldern för att bli bussförare behöver sänkas till 18 för att inte tappa ungas nyfikenhet på yrket. Här hade vi samsyn. Men som sagt var det mobilitetspaketet och konkurrens på samma rättvisa, schyssta villkor som diskuterades mest. Eftersom Peter Lundgren även är EU-kritiker, var det på sitt sätt värdefullt med infallsvinklar på det parlamentariska läget med.

Programmet rymde även besök på Svenskt Näringslivs Bryssel-kontor där den internationella kollektivtrafiksorganisationen, UITP kom för att presentera Green Deal och EUs mål att bli fossilfria till 2050.

Inom UITP samlas såväl trafikföretag som offentliga beställare av kollektivtrafik från hela världen. Tillsammans har vi möjlighet att visa på att kollektivtrafiken kan vara ett verktyg för att nå EUs hållbarhetsmål. Att Sverige ligger långt fram vet vi, redan idag kör ju svenska bussar exempelvis till över 85 procent förnyelsebart och fossilfritt. Mycket tack vare biodrivmedel som HVO.

”UITP har drivit på arbetet med att få biodrivmedel som HVO att omfattas av olika lagstiftningar rörande fordon och drivmedel från EU, såsom exempelvis Clean Vehichle Directive. Mötet nu gav oss från Sverige tillfälle att också tacka Annika Steinen från UITP för det engagerade arbete hon och hennes företrädare gjort i den frågan”, förklarar Anna Grönlund.

Och mellan mötena gavs såklart tillfälle att umgås, för i en uppkopplad tillvaro är det även viktigt att slå vakt om de personliga mötena. Det innebär att fler än ovan nämnda frågor avhandlades.