Svenska bussar leder omställningen till en hållbar transportsektor


I Dagens Nyheter jämförs olyckligt på ledarplats den 15 december att bussarna i Sverige släpper ut hälften så mycket som kolkraftverket i Värtan i Stockholm. Hur har Wolodarski räknat då? Redan i dag är 88 procent av den upphandlade busstrafiken fossilfri.

Bussen leder utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta. Ett av regeringens nationella miljömål är att klimatutsläppen från inrikes transporter, utom flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030. Bussbranschen är klimatsmart redan genom det att utsläppen minskar om många åker tillsammans, men bussbranschen är också en av de sektorer som varit snabbast med att ställa om till mer hållbara drivmedel. Huvuddelen av turist- och beställningstrafiken med buss kör precis som kommersiell linjetrafik på biodrivmedel och redan idag är 88 procent av den upphandlade busstrafiken fossilfri.

Men visst har även bussbranschen utmaningar som riskerar att vi får backa in i framtiden. Och avgörandet vilar i händerna dels på EUs lagstiftande organ, dels på den svenska regeringen.

En central faktor till bussbranschens framgångsrika omställning är tillgången till biodrivmedel som HVO100. En stor fördel med HVO är att övergången från diesel till HVO inte kräver någon ny infrastruktur och oftast inte ens nya bussar, det räcker med att välja en annan pump vid macken. HVO är därför ett av de effektivaste sätten att snabbt bli klimatsmart.

Efterfrågan på HVO ökar snabbare än produktionen och det finns därför en risk att det inte kommer att finnas tillräckligt med HVO framöver. Biodrivmedel används idag väldigt lite i resten av Europa men den europeiska efterfrågan väntas öka kraftigt i takt med den gröna omställningen av transportsektorn. Energiföretagen kräver stabila och gynnsamma villkor för att våga investera i ökad produktion av biodrivmedel som HVO100. Sverige har sedan 2006 haft tidsbegränsade undantag från EU:s statsstödsregler för att kunna behålla sänkta skatter för biodrivmedel. Eftersom undantaget hela tiden är tidsbegränsat och snart löper ut blir det mer riskabelt att investera i nya anläggningar för produktion av rena biodrivmedel. Fortsatt skatteundantag och långsiktiga villkor för biodrivmedel är avgörande om vi ska nå de nationella miljömålen. Det är därför en prioriterad fråga för Sveriges Bussföretag. Regeringen och svenska EU-parlamentsledamöter behöver driva frågan i EU.

Förutom biodrivmedel ser vi att svenska bussar, liksom busstrafiken globalt, går mot en elektrifiering framförallt i städerna. Det bidrar till en tystare, emissionsfri och tillgänglig kollektivtrafik. EU-kommissionen som förespråkar ekonomiskt stöd för omställning till elbussar har lyft fram Sverige som ett gott exempel tack vare den elbusspremie som regeringen införde 2016 och som Sveriges Bussföretag länge förespråkat. Men för att busstrafiken ska kunna elektrifieras krävs gynnsamma och stabila skattevillkor. Idag är spårtrafik och trådbussar undantagna från elskatt medan elbusstrafik med batteri behöver betala elskatt på drivmedlet. Trots att bussar och spårfordon är del av samma kollektivtrafiksystem, ett system som enligt våra nationella transportpolitiska mål behöver öka sin marknadsandel för ett framtida hållbart samhälle där människor kan resa klimatsmart till arbete, utbildning och fritidssysselsättningar.

Peter Wolodarski är välkommen ombord på den klimatsmarta bussen.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag