Föränderlig bransch i skriande behov av arbetskraft


En central uppgift för Transportföretagen är att svara för branschernas rekrytering av arbetskraft i Sverige. Genom en nära dialog med ansvariga myndigheter, skola, kommuner och andra delar av arbetsmarknaden arbetar Transportföretagen för att tillfredsställa efterfrågan på kvalificerade medarbetare till organisationens medlemsföretag.

Fakta:

Namn: Caj Luoma

Titel: Chef, Utbildning och Arbetsmarknad, Transportföretagen

Bakgrund: Jurist i grunden. Arbetat inom transportsektorn i 18 år.
- Jag har varit engagerad i Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor under större delen av mitt yrkesverksamma liv. Min bakgrund som jurist underlättar i arbetet med lagstiftning och vid politiska skeenden.

Caj Luoma, chef för Transportföretagens avdelning
”Utbildning och Arbetsmarknad” arbetar aktivt för att implementera en dialog mellan myndighetssverige och transportsektorn. En av Cajs och avdelningens mål är att tillgodose motorbranschens skriande behov av kompetent personal.

Berätta mer, vad är avdelningen Utbildning och Arbetsmarknads huvudsakliga uppgifter?

– Vårt uppdrag går i stora drag ut på att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor.
I Transportföretagens fall handlar det generellt om två viktiga faktorer. Vi behöver dels arbeta för att få tillräckligt många anställningsbara människor att söka sig till våra branscher. Och dels behöver vi säkerställa att utbildningssystemet levererar den kvalitet som företagen efterfrågar.

Kan du ge exempel på hur Transportföretagen aktivt arbetar med den här typen av frågeställningar?

– Det finns många olika tillvägagångssätt i arbetet och det ena utesluter inte det andra. Vi för självklart en dialog med ansvariga myndigheter för den här typen av frågor. Framförallt Skolverket, Transportstyrelsen, Skolinspektionen och Myndigheten för yrkeshögskolan men även på det politiska planet. Vi vill arbeta såväl regionalt som nationellt för att utöka antalet utbildningsplatser i både gymnasieskola och yrkeshögskola.

Hur stort är egentligen behovet av nyrekrytering inom transportsektorn?

– Transportsektorns behov av personal är lite spretigt men den huvudsakliga källan för transportsektorns kompetensförsörjning är gymnasieskolan. Våra mätningar visar att vi är i behov av 10 000 medarbetare varje år. 30 procent av den nya rekryteringen kommer från gymnasiet, så som förare av olika fordon men också människor som underhåller fordon; mekaniker och tekniker. Vuxenutbildningen genererar ytterligare 30 procent, i bästa fall, och då är vi uppe i 60 procent av behovet.

Och resterande 40 procent, var kommer de ifrån?

– Det finns inget resten – och det är här vi har vår stora utmaning finns. Vi företräder företag som har ett stort anställningsbehov. När vi för en dialog med myndigheter och politiker blir vi ändå intressanta ”speaking partners” då Sverige har en utbredd arbetslöshet och integrationsproblem.  Vi är en intressant aktör då vi kan vara delaktiga i att vända den negativa trenden.

– Transportsektorn har ett stort behov av kompetent personal. För oss går kvantitet och kvalitet hand i hand. I den bästa av världar betyder det att skolsystemet ska leverera den kvalitet som efterfrågas av företagen.

Hur ser er vision ut? Kommer till exempel rekryteringsbehovet se annorlunda ut om fem år?

– Vi har olika agendor vad gäller olika branscher. Om vi till exempel ser till bussektorn, så hoppas vi att fler ungdomar väljer att bli bussförare genom att välja den inriktningen i gymnasieskolan. När det gäller såväl gods- som persontransporter vill vi att utbildningsvolymerna inom Yrkesvux respektive inom arbetsmarknadsutbildningarna har vuxit ytterligare. Om drygt ett år har vi inom motorbranschen vidare startat och fått en mängd gymnasieskolor att följa och tillämpa kvalitetssystemet – Motorbranschcollege. Det i sig driver rekrytering i en positiv riktning.

– Intresset bland ungdomar för yrkesutbildningar har gått ner kraftigt. För åtta år sedan gick 37 procent av en årskull en yrkesutbildning. I dag är den siffra nere på 25 procent. Det spiller över på alla branscher inklusive oss. Med det sagt hoppas jag att yrkesutbildningar generellt sett får ett större intresse bland ungdomar framöver.

Berätta mer om era kommunikationsinsatser för att få fler ungdomar att intressera sig för branschen?

– För att ungdomar ska hoppa på det här tåget krävs det till syvende och sist att vi informerar om allt från jobbmöjligheter och löner till de goda arbetsutsikterna. Många undersökningar visar att respondenterna, beroende på ålder, har olika åsikter och tankar om sitt framtida arbete. När vi pratar med till exempel 15-åringar väljer vi att fokusera på deras relation till teknik och hur härlig en god relation till arbetskollegorna kan vara.  

– Självklart är det av större värde för en 24-åring att snabbt komma ut i arbetslivet och att utbildningen leder till jobb än för en tonåring. Föräldrakåren är också mycket viktig att involvera. För dem vill vi belysa vilka karriärmöjligheter som finns för deras barn och att det är gott om jobb. Man kan göra en bra karriär i transportsektorn och en utbildning inom transport skapar många intressanta yrkesvägar för den som vill, avslutar Caj Luoma.  

Läs mer: Isabell, 27 år, valde att utbilda sig till Bussförare via Komvux i Gävle.