Skolinspektionen behöver fokusera mer på kvalitet


Den nuvarande kvalitetskontrollen av det gymnasiala utbildningssystemet kan förbättras, anser Transportföretagen. För att det ska bli möjligt behöver Skolinspektionens uppdrag och verksamhet förtydligas för att säkerställa att yrkesutbildade elever får den utbildning som företagen efterfrågar.

I takt med att matchningsproblemet växer på svensk arbetsmarknad attraherar frågor förknippade med företagens kompetensförsörjning allt mer intresse. För att komma till rätta med matchningsutmaningen är det av största vikt att det offentliga utbildningssystemet levererar kvalitet som motsvarar företagens efterfrågan.

– Vi menar att regeringens uppdrag till Skolinspektionen tydligare behöver föreskriva att myndigheten ska fokusera på delar som verkligen stärker elevers anställningsbarhet. Det är exempelvis skolornas tillgång till relevant utrustning, yrkeslärarnas kompetens och kontroll att samverkan med branschen fungerar, säger Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Tillsammans med en rad andra arbetsgivarorganisationer skickade Transportföretagen nyligen en skrivelse till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med en efterlysning av en översyn av Skolinspektionens uppdrag. Transportföretagen ser nu fram emot en förändring – påkallad av företagens behov av kompetens.