Ungas intresse för branschen växer


Under många år har färre och färre elever sökt sig till yrkesutbildningar och därmed även till transportbranschens gymnasieutbildningar (fordons- och transportprogrammet). Därför jobbar Transportföretagen med fokus på att stärka och utveckla gymnasieskolans yrkesprogram för att göra det mera attraktivt. Och jobbet verkar ge resultat då Skolverkets glädjande besked för läsåret 2017/2018 visar på ett ökat elevantal på fordons- och transportprogrammet.

Caj Luoma är chef för arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Transportföretagen. Han menar att ett framtidsscenario kan komma att bli att företagen inte kommer att kunna möta efterfrågan på transporter eftersom det kommer att saknas personal med rätt kompetens.

”Vi har nyligen tagit fram en rapport, Transportnäringen och jobben”, som visar att 30 000-40 000 jobb kan komma att gå förlorade till år 2030 om företagen inte lyckas med rekryteringen. Företagen vill växa men kan inte. Det drabbar hela näringslivet och Sveriges ekonomi”.

”Mot den bakgrunden är det mycket glädjande att ta del av Skolverkets rapport över söktrycket som visar en väldigt stor ökning när det gäller intresset för branschens utbildningar. Bland annat ser vi att fordons- och transportprogrammets andel av alla som söker sig till gymnasiet ökar med 17 procent och att programmets andel av gruppen som väljer yrkesutbildningar växer med drygt 18 procent. Vi hoppas nu att ökningen är långsiktig och inte bara temporär.”

Caj framhåller vikten av dialog mellan bransch, skola och beslutsfattare för att stärka och utveckla branschens utbildningar och för att få rätt kompetens.

”Vi jobbar i nära dialog med myndigheter, skola och politiska beslutsfattare. Genom en av våra yrkesnämnder har vi som exempel startat ett kvalitetsarbete, Motorbranschcollege, som en konkret satsning för att stärka utbildningskvaliteten och därmed utbildningarnas attraktionskraft.”

”Under senare tid har rekryteringsfrågan hamnat högt upp på den politiska agendan och under hösten har vi tagit del av flera positiva besked från regeringen men vi kan inte luta oss tillbaka. Som transportnäringens samlade röst finns vi tillgängliga för dialog om dagens och framtidens kompetensförsörjningsbehov – såväl när det gäller det numerära behovet som utbildningsinnehåll”, avslutar Caj Luoma

Rapporten ”Transportnäringen och jobben-en framtidsspaning” kan du ta del av här.