Alliansen: inkludera kilometerskatten


Transportföretagen vänder sig nu till Alliansens och vädjar om att de ska låta sin nya mer aktiva opinionspolitik även gälla kilometerskatten. Alliansen har i ett särskilt yttrande i finansutskottet pekat ut tre skattehöjningar som särskilt skadliga för jobb och företagsklimat.

Om regeringen inte drar tillbaka förslagen är Alliansen beredd att rikta misstroende mot enskilda statsråd. Bland de tre skatterna ingår flygskatten, vilket är positivt. En fjärde skatt som regeringen arbetar vidare med är kilometerskatten för lastbilar. Den är en skatt med allvarliga negativa effekter för samhället. Förutom effekterna på jobb och företagsklimat kan de regionalpolitiska skadorna bli stora. Skogsindustrin, mjölkbönder och industrier i norra Sverige tillhör de stora förlorarna. Eftersom en tydlig majoritet såväl bland riksdagens ledamöter som bland väljarna säger nej till kilometerskatten skulle det vara av stort värde för transportbranschen om Alliansen klargör att skatten inte kommer att accepteras. Vi förutsätter att regeringen då inte återkommer till riksdagen med ett förslag.

Läs brevet till Alliansen här