Skattepengar går upp i rök vid skogsbränder


Privata helikopterföretag med tillstånd, utrustning och utbildad personal borde få delta i släckningsarbetet vid skogsbränder. I stället används försvarets väsentligt dyrare helikoptrar och italienskt brandflyg i onödan, skriver Mattias Dahl, vd på Transportföretagen och Fredrik Kämpfe, chef på Svenska Flygbranschen.

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 18 juni

Den senaste tidens torka och värme har resulterat i många skogsbränder runt om i Sverige. Kommuner och räddningstjänster jobbar för högtryck med att bekämpa bränderna och måste ofta kalla in flyg i kampen mot elden.

I Sverige finns många privata helikopterföretag som har tillstånd, utrustning och utbildad personal för att delta i släckningsarbetet. Tyvärr står de flesta av dessa helikoptrar på marken medan bränderna växer och förstör miljonvärden. Istället används Försvarsmaktens väsentligt dyrare helikoptrar i strid med gällande regelverk som säger att försvaret bara får stödja civila verksamheter om det finns ledig kapacitet och om uppdragen inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet.

Att använda helikoptrar i brandbekämpning kostar pengar och att flyga med försvarets helikoptrar är till och med väldigt dyrt. Beroende på helikoptertyp ligger kostanden på 90 000 till 210 000 kronor per flygtimme.

I en intervju i Sveriges Radio den 6 juni säger kommunikationschefen på Helikopterflottiljen Malmen utanför Linköping att försvaret bara under ett par veckor i maj har deltagit i ett tiotal brandsläckningsinsatser. En försiktig uppskattning är att denna insats redan belastat försvarets budget med upp till 20 miljoner kronor. Med civila helikoptrar kunde arbetet ha utförts för cirka 1,7 miljoner kronor då de har en total driftskostnad på cirka 11 000 kronor per flygtimme. Alltså mindre än en tiondel av vad försvarets helikoptrar kostar. Men varför används då inte de civila resurserna?

En förklaring kan vara att försvarsmakten inte fakturerar sina kostnader till kommunerna för dessa insatser trots att det tydligt framgår av Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet att så ska ske när försvaret stöder civil verksamhet. I så fall är det alltså försvaret som bär hela kostnaden för helikopterinsatserna. En direkt konsekvens av att kommunerna inte behöver betala för försvarets insatser är en kraftig konkurrenssnedvridning då de betydligt billigare privata helikopterbolagen inte får vara med och delta i verksamheten. Om försvarsmakten inte debiterar sina kostnader bedriver de alltså en otillbörlig konkurrens vilket inte får ske enligt försvarsmaktens egen Handbok för civil-militär samverkan.

Utöver detta gör insatserna av försvarets helikoptrar att den normala utbildnings- och försvarsövningsverksamhet drabbas. I intervjun med kommunikationschefen på Helikopterflottiljen Malmen sägs att helikopterflottiljen fått stryka övningsmoment för att släcka istället. I intervjun sägs även att de varit tvungna att avstå från vissa militära övningar under maj månad eftersom de varit upptagna med skogsbränder i sju svenska län.

Allt det här måste sättas in i ett sammanhang. Vid den senaste skogsbranden i Sala-trakten finns det uppskattningar att försvaret flög cirka 15 timmar per dag under fyra dagar. Totalt upp mot 60 flygtimmar alltså med en kostnad som kan ha överstigit 10 000 000 kronor beroende på vilka helikoptrar som använts. Motsvarande kostnad om civila helikoptrar utnyttjats hade stannat vid cirka 700 000 kronor.

Den stora skogsbranden i Sala-trakten 2014 hade antagligen kunnat släckas inom ett par dagar om fler civila helikoptrar hade kallats in. Fem dagars väntan på italienskt brandflyg förvärrade sedan situationen ytterligare med mycket stora risker och miljonskador som följd helt i onödan.

Trots denna historia har i dagarna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kallat in brandbekämpningsflygplan från Italien och de är inte billiga. Allt medan de civila helikoptrarna får stå kvar på backen utan uppdrag.

Svenska Flygbranschen är mycket kritisk till denna situation som direkt drabbar våra medlemsföretag och resulterar i ett stort och onödigt slöseri av skattemedel. Det står helt klart att de civila helikoptrarna har betydlig lägre kostnader än försvarets helikoptrar. Dessutom hindras försvaret att fokusera på deras normala verksamhet. Om försvarsmakten tillåts konkurrera ut civila företag riskerar Sveriges beredskapsförmåga allvarligt försämras eftersom både offentliga och privat resurser behövs för att säkra vårt samhälle vid olika former av samhällsstörningar.

Svenska Flygbranschen kräver därför att våra politiker och myndigheter utreder situationen som tillåter att svenska privata företag konkurreras ut med offentliga medel.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Fredrik Kämpfe, chef Svenska Flygbranschen