Globalt klimatstyrmedel för flyget tar form


Klimatåtgärder mot enbart det svenska flyget kan inte göra något åt de globala utsläppsnivåerna. Därför måste vi fokusera på internationella överenskommelser. Det är så vi kan göra verklig skillnad. Det insåg flyget för länge sedan och har under lång tid arbetat med frågan.

Artikeln publicerades på Travel News den 5 juli

För två år sedan tog FN:s civila luftfartsorganisation ICAOs 192 medlemsstater det historiska principbeslutet om att införa ett globalt klimatstyrmedel som heter CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme).

CORSIA är ett globalt klimatavtal för flyget. Det sätter ett tak för det globala flygets utsläpp på 2020 års nivå och successivt skruva upp klimatkompensation till 2050, när flygets nettoutsläpp ska vara halverade. Det är ett mål som ligger i linje med FN:s utsläppsmål 2050. 76 länder har meddelat att de tänker vara med i CORSIA från starten. Det motsvarar 87,7 procent av den internationella flygaktiviteten.

Sedan dess har ICAO, dess medlemsstater och flygindustrin arbetat intensivt med att utveckla detaljreglerna som behövs för att CORSIA ska fungera som planerat.

Nu i veckan togs återigen ett stort steg framåt då ICAO beslutande råd enades om det första regelpaketet för CORSIA. Reglerna behövs för att alla stater ska använda samma metod att mäta och rapportera utsläppen som då blir ingångsvärden i systemet. Beslutet understryker staternas gemensamma och långtgående målsättning att göra CORSIA framgångsrikt.

I höst kommer ICAOs råd besluta om andra viktiga beståndsdelar för CORSIA. Bland annat vilka klimatkompensationsprogram som kommer att godkännas i systemet, definitionen av godkända utsläppskrediter och vilka flygbränslen som möter CORSIAs hållbarhetskriterier.

CORSIA kommer att få en konkret effekt på det internationella flygets utsläpp av koldioxid till skillnad från den svenska flygskatten. Eftersom flyget ingår i EU:s handel med utsläppsrätter kommer en eventuell sänkning av de svenska utsläppen att vägas upp en en korresponderande ökning i ett annat EU medlemsland. Nettoeffekten för miljön blir bokstavligt talat noll.

Däremot kan man inte säga att flygskatten är verkningslös: den kommer leda till sämre konkurrenskraft för Sverige, nedlagda flyglinjer och att flygbolag i stället utvecklar linjenätet från Kastrup och andra flygplatser i vår närhet.

Sverige bör tillsammans med andra länder satsa all kraft på att göra CORSIA framgångsrikt. Ensidiga så kallade miljöskatter på flyget ger ingen märkbar miljöeffekt men riskerar undergräva det globala konsensus som bevisligen finns att gemensamt hantera flygets klimatpåverkan. Det är utsläppen som ska minska, inte flygresandet.

Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen