Alkobommar – onödigt dyr lösning för nykterhetskontroller


Det finns både bättre och kostnadseffektivare alternativ än att ha alkobommar för nykterhetskontroll i hamnarna, menar Mikael Castanius, branschchef för Sveriges Hamnar;

– Vi är kritiska mot att bland annat politiker har låst sig fast vid att alkobommar är det enda alternativet. Det kommer att läggas oerhörda pengar, nära en halv miljard, på att motverka ett enda brott. Vi ser hellre fler poliser på plats så att fler typer av brott kan beivras.

Fem personer förlorade 2004 livet när en ungersk lastbilsförare, efter att kraftigt alkoholpåverkad kört av färjan i Trelleborg, kom över på fel sida av vägen. Det blev startskottet för en upptrappad debatt kring regeringens uppsatta nollvision – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Från 2013 till 2015 genomförde Motormännens Helnykterhetsförbund ett försöksprojekt med automatisk helnyterhetskontroll – alkobommar. Nu är planen att alkobommarna ska permanentas och placeras ut i ett antal hamnar under året och i princip stå färdigt till 2022.

Så väl Sveriges Hamnar som Svensk sjöfart och enskilda rederier har länge arbetat för att komma tillrätta med problemen och är kritiska till lösningen som de upplever är både onödigt kostsam och ineffektiv.

– Vi är överens om att arbetet för ökad trafiknykterhet är viktigt, men är tveksamma till om alkobommar är det mest effektiva och lämpliga kontrollverktyget. Så som förslaget nu är lagt är det bara nykterhetskontroller som ska utföras. Men förare skulle kunna gripas för mycket mer än bara onykterhet, exempelvis narkotikasmuggling, saknat körkort, trafficking, smuggling eller brister i fordonets skick, säger Mikael Castanius och fortsätter;

– Trafikverket, liksom vi på Sveriges Hamnar ser snarare en lösning där nykterhetskontroller görs manuellt av polis. Det är både mer kostnadseffektivt och flexibelt och ger dessutom möjlighet att genomföra fler typer av kontroller än bara nykterhetstest.

Alkobommarna medför höga kostnader och riskerar snedvrida konkurrensen
Kostnaden för införandet av alkobommarna beräknas grovt räknat ligga på mellan 280 miljoner kronor – 420 miljoner kronor. Tekniken och tillverkningen av alkobommarna står Motormännens Helnykterhetsförbund för i dag.

– Förslaget om alkobommar är fruktansvärt dyrt och i uträkningen ingår heller inte hyra av mark, eller kostnader för lokaler, kommunikation och personal från kontrollmyndigheterna. Varför välja en så dyr och ensidig lösning? Vårt förslag är både med flexibelt, kostnadseffektivt och kan dessutom beivra fler typer av brott, säger Mikael Castanius.

Vidare är risken för att införandet av alkobommar ska leda till snedvriden konkurrens för hamnarna ytterligare ett orosmoln. Det finns cirka 50 hamnar med kommersiell trafik i Sverige, där 23 av dessa hamnar i första hand fokuserar på förarbunden färjetrafik. Enligt regeringens direktiv till Transportstyrelsen omfattas dock endast tre till fem hamnar av införandet av alkobommar.

– Om bara en hamn i exempelvis Skåne utrustas med alkobommar, är risken stor att resande istället använder andra närliggande hamnar för att undvika den köbildning som alkobommarna för med sig. Ska alkobommarna införas bör det ske i samtliga hamnar för att behålla konkurrensneutraliteten, säger Mikael Castanius.

Om beslutet går igenom, kvarstår frågan om hur införandet ska genomföras. Det finns från Sveriges Hamnar ett starkt önskemål om att det redan från början ska finnas en tydlig plan för installation i alla aktuella hamnar, där även Öresundsbron ska ingå i planeringen av och beslut om installation av nykterhetskontroller.