Beslut om ändrade kör- och vilotidsregler


Sanktionssystemet för kör- och vilotider ändras. Det beslutade regeringen 16 november. Beslutet följer de förslag som Transportstyrelsen redovisade i en rapport 2 maj 2017. Sanktionsavgifterna vid smärre förseelser halveras. Vid allvarligare överträdelser som t ex att företaget inte spar uppgifter från förarkort och färdskrivare höjs avgifterna kraftigt. Beträffande det sammantagna sanktionsbeloppet vid en företagskontroll gäller för närvarande ett takbelopp om 200 tkr eller ett maxbelopp uppgående till 10 procent av företagets årsomsättning. Enligt regeringens beslut ska maxbeloppet istället vara 1 procent av årsomsättningen och takbeloppet ska vara 800 tkr. Möjligheterna att befria från avgift när det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften utökas. Det uppnås genom att den så kallade befrielsebestämmelsen i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m m utvidgas med en föreskrift att det särskilt ska beaktas om överträdelsen är av mindre betydelse i kontrollhänseende eller obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

– Vi hade förväntat oss fler och mer långtgående förändringar i kör- och vilotidssystemet. Vi har krävt en ökad flexibilitet och ett bättre verklighetsanpassat system och tillsyn. Det måste också enligt vår mening tas hänsyn till att det helt oavsiktligt ofta blir fel i handhavandet av färdskrivare. Den förändring som främst kan bidra till ökad flexibilitet är det tillägg som beslutats i befrielsebestämmelsen. Det blir verkligen upp till bevis från Transportstyrelsen att visa på ett ändrat beteende från myndigheten vid företagskontroller. Höjningen som föreslås av takbeloppet till 800 tkr har vi kritiserat kraftigt under hela processen, säger Maria Lindh branschchef Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Regeringens beslut om ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m m träder i kraft den 1 mars 2018.