Biltrafik onödigt högt beskattad enligt ny rapport


En viktig princip inom transportsektorn, som riksdagen ställt sig bakom, är att Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska bära sig själva, dvs de ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas (Prop. 2012/13:25).

Myndigheten Trafikanalys har i uppdrag att löpande utvärdera hur denna princip efterlevs. Årets utvärdering publiceras i rapporten Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, Rapport 2016:6. I den används begreppet ”internaliseringsgrad” för att mäta hur mycket av trafikens samhällsekonomiska kostnader som är täckta av de skatter som betalas.

Idealt bör detta vara 100%. Ett värde över 100% innebär att skatterna är för höga – transportslaget underutnyttjas jämfört med vad som vore fördelaktigt ur samhällsekonomisk synvinkel – och vice versa.

 

Persontrafik

Transportslag Internaliseringsgrad
Personbil bensin 121%
Personbil diesel 78%
Buss 90%
Tåg 84%
Färja 53%

Flyg redovisas separat och inrikesflyg har en internaliseringsgrad kring 100% medan utrikesflyg är underinternaliserat.

 

Godstrafik

Transportslag Internaliseringsgrad
Lätt lastbil, diesel 82%
Tung lastbil utan släp 69%
Tung lastbil med släp 62%
Godståg 28%
Sjöfart 69%

 

Två observationer sticker ut. Personbilar är i genomsnitt överbeskattade och även bussar ligger nära 100 procent. Tåg har en låg internaliseringsgrad, särskild godstrafik.

En viktig observation är att Sverige använder ett påhittat koldioxidvärde som är högst i världen (114 öre/kg). Detta är kontraproduktivt eftersom det för ett globalt problem som koldioxidutsläpp inte kan finnas avvikande nationella värden och såväl EU som IPCC har pekat ut ett annat värde (85 öre/kg). Används detta värde är all personbilstrafik, inrikesflyg och även godstrafik med lätt lastbil tillräckligt eller för högt beskattat. Av rapporten framgår att särskilt transporter på landsbygden är kraftigt överbeskattade. Därför är det märkligt att regeringen driver flera förslag som slår särskilt mot landsbygdens transporter: Kilometerskatt, indexerade drivmedelsskatter, skatt på inrikesflyg, bonus-malus som missgynnar landsbygden och krav på internationellt avvikande andelar biodrivmedel som driver upp drivmedelspriserna t ex.