Brist på biodrivmedel kan få klimatsmarta bussar att tanka om


Idag kör över 80 procent av de svenska bussarna och alltfler lastbilar på förnyelsebara drivmedel. Den svenska bussbranschen har därmed redan nått såväl Sveriges som EUs mål om en fossiloberoende fordonsflotta – långt före utsatt tid. Men nu kan svenska och europeiska beslut tvinga bussarna att backa. Effekten kan bli att man börjar tankar fossil diesel istället.

”Vill politikerna i Sverige och Bryssel verkligen att vi ska återgå till fossila drivmedel? Beslut och ambition stämmer inte”, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag.

Den svenska regeringen har föreslagit en begränsning av användningen av Palm Fatty Acid Distillate, PFAD, som råvara till framställning av hydrerad vegetabilisk olja, HVO (3a§ i förordningen SFS 2011:1088). Inom överskådlig framtid är HVO det viktigaste förnyelsebara drivmedlet, som idag står för två tredjedelar av biodrivmedlen, för att Sverige ska klara omställningen av fordonsflottan. Förslaget kan innebära att produktionen av HVO minskas med en tredjedel, vilket kan leda till en bristsituation och kraftiga prishöjningar.

Dessutom har Europaparlamentets miljöutskott, ENVI, angående reglerna för förnybar energi, RED, beslutat den 23 oktober att ytterligare kraftigt begränsa råvarutillgången till framställning av biodrivmedel som biodiesel. Det gäller tallolja, produkter från raps, stubbar och skogsavfall, det vill säga andra generationens biodrivmedel, och att biodrivmedel som baseras på livsmedelsbaserade grödor ska fasas ut helt till 2030.

Kvar återstår endast en ytterst begränsad mängd avfall och restprodukter som inte har något annat användningsområde. Och den svenska produktionen av förnyelsebara drivmedel från skogsråvara riskerar att slås ut innan den ens på allvar kommit igen.

I praktiken innebär regeringens och miljöutskottets beslut dödsstöten för satsningen på biodrivmedel.

”Hur ska bussföretagen, offentliga beställare av upphandlad trafik och energiproducenterna i framtiden våga fortsätta satsa på förnyelsebara biodrivmedel? Redan 2020 försvinner skattefriheten för HVO och biogas. Talet om en uthållig, hållbar energipolitik verkar vara alltmer ohållbar och orealistisk”, säger Anna Grönlund.