En representativ helhetsbild saknades i nyhetsinslag


SVT Aktuellt visade den 31 maj ett inslag om Arlanda flygplats och SVT Rapport visade den 2 juni ett inslag om flygets skatter. Det är positivt att SVT ger utrymme för flygets frågor och Transportföretagen välkomnar debatten. Vi anser dock att reportagen inte gav en representativ helhetsbild varken av flygets skatter och avgifter eller av flygets hållbarhetsarbete.

Flygbränsle för kommersiell användning är ofta inte belagt med energi- eller koldioxidskatt. Anledningen till detta är att staterna valt att reglera internationell luftfart i de bilaterala luftfartsavtal som utgör grunden för det globala flygnätverket. Flygets koldioxidutsläpp regleras däremot genom internationella styrmedel. Flyget är även belagt med flera olika avgifter som bekostar i stort sett hela flygets infrastruktur såväl på marken som i luften.

”Det är jättebra att SVT uppmärksammar hur alla sektorer måste bidra till att lösa klimatutmaningen. Flyget är inget undantag. Däremot blir det missvisande när man i inslaget helt utelämnar att flyget ofta betalar för sina utsläpp av växthusgaser genom utsläppsrätter samt att man inte berättar att flyget till skillnad från de flesta andra trafikslag betalar för sin egen infrastruktur.” säger Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flygbranschen.

Flygets utsläpp regleras olika inom EU och utanför. Allt flyg inom EU (t.ex. Stockholm-Paris) omfattas av handeln med utsläppsrätter (EU ETS). Flyget är det enda trafikslaget som ingår i systemet. EU ETS är ett handelssystem med syftet att minska koldioxidutsläpp. Flygoperatörer måste ha ett giltigt tillstånd med tillhörande övervakningsplan samt utsläppsrätter. Enligt uppgift från Naturvårdsverket minskade utsläppen som omfattades av rapportering från flygoperatörer i EU ETS med fyra procent 2018 jämfört med året innan.

”Regeringen behöver lämna besked om Arlanda flygplats och den utlovade färdplanen”

Trafikanalys har nyligen kartlagt hur olika trafikslag betalar för sina samhällskostnader inklusive klimatpåverkan. Myndigheten konstaterar att svenskt inrikesflyg står för sina externa kostnader men skillnaden är stor mellan inrikes- och utrikesflyg. Särskilt för långa internationella flygresor utanför EU (t.ex. Stockholm-Bangkok) som i dagsläget inte ingår i något internationellt styrmedel för koldioxidutsläpp.

Även flygresor utanför EU kommer dock att omfattas av ett styrmedel genom ett beslut i FN:s luftfartsorganisation ICAO om ett globalt styrmedel för det internationella flyget, CORSIA. Beslutet innebär att flygets tillväxt från 2020 ska ske koldioxidneutralt genom köp av utsläppskrediter.

Precis som andra trafikslag behöver flyget ställa om och minska sin klimatpåverkan. Enligt Transportstyrelsens långsiktiga trafikprognos för 2019–2025 väntas antalet flygpassagerare i Sverige öka med 13,4 procent mellan 2017 och 2025 samtidigt som flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid enligt myndigheten kommer att vara närmare 13 procent lägre 2025 jämfört med 2017.

För att öka takten i omställningen krävs offentligt-privat samarbete för mer biobränsle, elektrifiering och politiska beslut om effektiviseringar av luftrummet. Att ensidigt ställa investeringar i Arlanda flygplats i ett motsatsförhållande till flygets omställning är en grov förenkling. I regeringens flygstrategi från 2017 fastslås att flyget är en del av Sveriges transportsystem samt att ökad tillgänglighet är positivt för Sverige.

”Regeringen behöver lämna besked om Arlanda flygplats och den utlovade färdplanen. Arlanda är en arbetsplats för 20 000 personer och den är helt avgörande för vår tillgänglighet inom Sverige och vidare ut i världen. I förlängningen handlar det om vår konkurrenskraft och där måste regeringen garantera att huvudstaden har tillräcklig framtida flygplatskapacitet” avslutar Fredrik Kämpfe.

I Sverige har flygbranschen genom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för fossilfrihet som överlämnades till regeringen 2018. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara fossilfritt till 2030 samt hur allt flyg som startar från Sverige kan vara fossilfritt till 2045.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)