Flera positiva satsningar för näringslivets transporter


Transportföretagen välkomnar flera av Trafikverkets förslag i den nya nationella planen för transportsystemet för perioden 2018–2029.

Idag presenterade Trafikverket den nya nationella planen för transportsystemet för perioden 2018–2029. Transportföretagen noterar att den innehåller flera positiva satsningar för näringslivets transporter. T.ex. har länge efterfrågats en särskild näringslivspott för mindre investeringar. Satsningen på ett omledningsnät för godstransporter på järnväg minskar också sårbarheten. Flera av investeringssatsningarna på olika håll i landet är också nödvändiga och positiva. Kollektivtrafiksatsningar som BRT är också bra. Elvägssatsning för tunga fordon är också viktig, om än den fortfarande väl mycket ses som forskning snarare än investering. Bra med särskild satsning på vägnätet för att möjliggöra tyngre lastbilstransporter. Tyngre lastbilstransporter bidrar till effektivare lastbilstransporter och lägre utsläpp.

Däremot är hanteringen av Östra Länken en besvikelse. Av Trafikverkets analyser framgår att de brister som finns i trafiksystemet tillsammans med Stockholmsregionens tillväxt gör det oundvikligt att den kommer att byggas. Att försena detta och låta regionen plågas av trafikkaos under fler år än nödvändigt i framtiden är inte ansvarsfullt.

Förslaget kring höghastighetstågen är svårtolkat. Genom att man dels sänker hastigheten till 250 km/h, dels vill bygga i fristående etapper gör man det onekligen enklare att avveckla det övergripande projektet om några år.

Kopplingen mellan EU:s Transeuropeiska nät och korridorer och den svenska planeringen spelar även denna gång uppenbarligen en underordnad roll, trots det svenska näringslivets stora beroende av EU. Kanske kunde planresurserna spätts på med bättre samordning och intresse för europeiska projekt?

Vid trafikverkets presentation av förslaget till ny nationell infrastrukturplan presenterade sig tyvärr ännu en elefant i rummet i den svenska politiken. Ca 85% av inrikes godstransporter (ton) sker på väg. Även ca 85% av alla persontransporter (personkilometrar) sker på väg. Personbilar och lastbilar dominerar alltså transportsystemet och båda ökar markant för närvarande. Vid presentationen lyckades Trafikverkets GD i stort sett att helt undvika att nämna dessa transportslag. Även flyget utelämnades. Istället fokuserades nästan hela presentationen på den begränsade trafikvolym som sker med järnväg.

Ulf Perbo, Näringspolitisk chef

 

Läs hela förslaget:

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 -2029