Flygdebatt i återvändsgränd


Debatten om flygets klimatutmaningar har hamnat i en återvändsgränd. En självklar utgångspunkt måste vara hur eventuella tillkommande styrmedel ska samverka med de två centrala styrmedel som är internationellt beslutade.

Flyg inom EU ingår i handelssystemet för utsläppsrätter och för övrigt flyg har man inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg.

Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen där det är mest effektivt. Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020 års nivå.

Dessa två styrmedel kan tillsammans med att flygbolagen fortsätter sitt framgångsrika energieffektiviseringsarbete och en statlig satsning på biodrivmedel hantera flygets klimatutmaningar.

”Flyget har en mycket stor regionalpolitisk betydelse inom Sverige och vårt geografiska läge gör att ett utvecklat utrikesflyg är viktigt för välfärd och ekonomisk utveckling”, säger Ulf Perbo Näringspolitisk chef Transportföretagen.

”Den bristfälligt utformade flygskatten och andra förslag på åtgärder som inte harmonierar med de två internationellt överenskomna styrmedlen är olämpliga, skadar Sverige och bör motarbetas”, avslutar Ulf Perbo.