Flygets utsläpp måste hanteras globalt


Patrik Kronqvist uppmärksammar det globala avtalet för att minska flygets utsläpp av växthusgaser, Corsia. Vi välkomnar diskussionen men vill vidga perspektivet.

Artikeln publicerades i Expressen den 7 november

Replik på ledarkrönikan: Världen har enats om att öka utsläppen

Corsia beslutades av världens länder 2016. De nu pågående förhandlingarna om hur avtalet ska implementeras är av mycket stor betydelse. Det går nämligen inte att minska flygets utsläpp tillräckligt med nationella insatser eller regionala åtgärder. Ett verkligt effektivt arbete måste ske på global nivå.

Ett globalt regelverk är att föredra framför ett lapptäcke av nationella och regionala regelverk. Nationella eller regionala åtgärder är helt enkelt inte tillräckliga då stora utsläppsländer inte vill göra något ensidigt utan förlitar sig på ICAO, dvs på globala åtgärder. Men fortsätter vi med parallella nationella eller regionala åtgärder riskerar vi att stora utsläppsländer drar sig ur den globala överenskommelsen. Då får vi inget globalt system för att minska flygets klimatpåverkan och det vore ett mycket stort bakslag.

Flyget har sedan länge bestämt sig för att göra något åt sin klimatpåverkan. Corsia är ett viktigt steg i det arbetet men bara en av fyra pelare i det internationella flygets klimatarbete. De andra pelarna är ny och förbättrad teknik (t.ex. minskad bränsleförbrukning, biobränsle och elflygplan), effektivare drift (t.ex. rakare flygvägar, gröna inflygningar) samt förbättrad infrastruktur (optimering genom modern navigationsteknik och digitalisering).

Målet är att flyget minskar sitt nettoutsläpp av koldioxid med 50 procent, jämfört med 2005 års nivå. Den ambitionen är bara möjlig att nå om vi arbetar globalt.

Vi har nu en unik chans att skapa ett globalt regelverk för att begränsa flygets klimatpåverkan. Om arbetet avstannar, eller om de stora utsläppsländerna lämnar förhandlingarna, kan det dröja mycket lång tid innan vi har en lika god chans igen. Låt oss därför fokusera på att göra Corsia så bra som möjligt.

Fredrik Kämpfe
Branschchef Svenska Flygbranschen