Fokus på hållbart flyg i Bryssel


I veckan deltog Fredrik Kämpfe, branschchef för flygbranschen inom Transportföretagen, i en internationell flygkonferens i Bryssel, arrangerad av Finland som under sitt ordförandeskap i EU håller hållbarhetsfrågan som den mest centrala. ”Flygets klimatutmaningar är en internationell fråga men trots det hamnar den svenska debatten likväl i ett mycket snävt nationellt perspektiv. Den riktiga miljöhjälten är inte den som plötsligt slutar flyga utan den som lyfter blicken och ser frågan i sitt större sammanhang”, framhåller Fredrik Kämpfe.

Hållbarhetskonferensen arrangerades tillsammans med den internationella flygorganisationen IATA (International Air Transport Association) och ATAG (Air Transport Action Group) och forumet samlade experter från många håll – från industrin, från EU kommissionen (DG MOVE & DG CLIMA) , EU Parlamentet, EUs medlemsländer och intresseorganisationer.

De frågor som stod i fokus var: vad vi kan göra för att öka produktionen av biojetbränsle?, hur EUs ETS ska hanteras och om de senaste CORSIA besluten och nya sätt att möta flygets klimatutmaningar.

”Ett genomgående tema var behovet av samarbete för att snabba på flygets omställning till fossilfrihet. Det finns ingen enda part som sitter på alla lösningar. Flygbolagen har till exempel ett ansvar att begränsa sina utsläpp men är samtidigt beroende av tillverkare som utvecklar tekniska lösningar som sänker utsläppen, att flygtrafikledningen kan ge dem den rakaste flygvägen, och att beslutsfattare (nationella eller EU) utvecklar proaktiva regler som premierar omställningsviljan och de som går före”, förklarar Fredrik Kämpfe.

”Ny teknik som framdrivingssystem som el- och hybriddrift och biodrivmedel finns redan här i dag och implementeras successivt men allt har sin prislapp – både vad gäller forskningen men även införskaffandet av den nya tekniken. Samtidigt som tillgången till biodrivmedel hårdnar. Sverige ligger långt fram i effektiviseringen av det svenska flyget och har god möjlighet att vara ett föredöme för andra länder att ta efter. Men samtidigt saknas tyvärr den politiska viljan. Det är ju inte genom att sluta flyga i Sverige som vi hjälper världen”, säger Fredrik.

Diskussionerna klargjorde att biobränsle erbjuder den viktigaste direkta åtgärden i det korta och medellånga perspektivet för att få ner flygets koldioxidutsläpp. Därför måste systemen trimmas så att flyget snabbt får ökad tillgång till SAF (Sustainable Aviation Fuels) och för att skynda på den tekniska utvecklingen. Det diskuterades om inblandnings- eller reduktionsplikt som en framkomlig väg. Fredrik Kämpfe fortsätter:

”Målet på sikt är ju att få ner koldioxidutsläppen till noll även för flyget och jag uppfattade att EU-kommissionen välkomnade industrins tydliga vilja att arbeta för fossilfritt flyg och man kom i samförstånd fram till att det finns en stor potential för europeiskt producerat biobränsle för flyget och att det kan byggas upp en ny livskraftig industri för detta.”

En annan viktig fråga som diskuterades var hur regionala program som EU ETS (emissions trading system) kan kombineras – eller inte – med globala marknadsbaserade reduktionsprogram instrument som ICAOs CORSIA. EU-kommissionen berättade att man är principiellt för båda systemen och att de tydligt förklarade inför ICAOs generalförsamling för två veckor sedan hur EU ser på den så kallade exklusivitetsprincipen, som innebär att man har förtydligat muntligt att EU inte anser att CORSIA utesluter nationella eller regionala parallella program.

”CORSIA måste nu bli ett starkt instrument och stort ansvar vilar kommissionen som 2021 ska utvärdera hur ETS ska förhålla sig till CORSIA, samt på ICAO förstås som har ansvaret att ta fram bra metoder och processer för CORSIA. En reflektion vi kunde göra är att ju starkare CORSIA, desto mindre anledning att reglera samma utsläpp regionalt.”

Så fick den gröna lobbyorganisationen Transport and Environment möjlighet att utveckla sina tankar om flyget och samtidigt som de välkomnade alla satsningar på att minska flygets utsläpp kunde de inte se att CO2-målen kommer att nås om vi inte samtidigt drar ner på flygandet.

Mer konstruktivt blev det när en representant för EU’s Clean Sky program berättade om all flygforskning de stöder och hur enormt stor potential vi har att ”nolla” flygets utsläpp om vi satsar rätt och även vågar tänka om kring flygets affärsmodeller och våra resvanor när ny teknik som till exempel elflyg blir tillgängligt.

Roligt var det att organisationen för Europas regionalflygbolag ERA prisade det svenska flygbolaget BRA och deras Perfect Flight som tidigare i år visade hur låg bränsleförbrukning man kan nå med befintlig teknik om man bara får alla att arbeta åt samma håll (flygbolag, flygtrafikledning och flygplats) och om man flyger på mer biobränsle.

”Det är väldigt glädjande att BRAs miljöarbete uppmärksammades. För det är just regionalflyget som har störst potential all vara första marknad för ny och klimateffektivare flygteknik, samtidigt som den branschen är väldigt känslig för åtgärder som fördyrar verksamheten som skatter, avgifter och inblandningskrav.”

Även elflyget och hur det så småningom kan integreras, fick en egen punkt i programmet:

Airbus’ elflygsdivision presenterade sina ambitioner när det gäller elektrifiering av flyget och nämnde särskilt deras unika samarbete med SAS för att tillsammans studera hur elflyg kan integreras i den normala flygproduktionen. Men Airbus manade också på att flyget behöver ett nytänk när det gäller ”hur vi flyger” eftersom elektrifieringen kommer att möjliggöra helt nya sätt att flyga, från mindre flygplatser nära städer och kanske med flera stopp på mer långväga flygresande.

”Väldigt glädjande att SAS’ elflygssamarbete med Airbus uppmärksammades så tydligt. Återigen visar det att vår vilja att gå före i hållbarhetsarbetet och ta fram ny teknik som på sikt kan reducera och till och med ”nolla” utsläppen ger stort intryck i internationella forum.”

Dagen sammanfattades så småningom av EU-kommissionens Filip Cornelis från DG MOVE. Han berättade att EU kommer ta sitt ansvar och visa regionalt ledarskap och integrera flyget i den nya Green Deal som ska tas fram under kommande arbetsperioden. Samtidigt kommer EU fortsätta arbeta internationellt för att få starkast möjliga CORSIA och bygga internationella partnerskap med likasinnade länder och regioner.

Och hur sammanfattar Fredrik Kämpfe dagen?

”Jag konstaterar att det inte finns några hinder att minska flygets utsläpp, om vi alla arbetar tillsammans och mot samma mål. Flyget är unikt då det erbjuder långväga förbindelser som inget annat transportslag kan matcha och som håller samman världen. Det finns därför all anledning att satsa på hållbart flyg istället för att sluta eller dra ner på flyget och det är mycket glädjande att alla som medverkade vid konferensen är villiga att kavla upp armarna och göra det som krävs. Ännu mer glädjande är att våra svenska flygbolag ligger så långt fram i sitt hållbarhetsarbete så att de diskuterades i dag som exempel på företag som vill gå snabbt fram mot ökad hållbarhet.”