Förordningen om elbusspremien behöver ändras


Dagens utformning av elbusspremien hämmar elektrifieringen och omställningen till en fossilfri kollektivtrafik. Reglerna bör därför ändras så att även bussbolag får rätt att ansöka om elbusspremie.

Nuvarande regelverk utesluter privata och kommunala bussbolag från att ansöka om elbusspremien, vilket innebär att endast regionala kollektivtrafikmyndigheter eller kommuner kan ansöka om premien i dag. Men eftersom nästan alla bussar i kollektivtrafiken ägs eller leasas av bussbolagen riskerar nuvarande regelverks utformning medföra att endast ett fåtal ansökningar om elbusspremien kommer att lämnas under perioden 2016-2019. Det i sin tur hämmar omställningen till en fossilfri fordonsflotta inom kollektivtrafiken.

Motivet till att endast de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och kommuner fick ansöka om elbusspremien, trots att de inte själva äger bussar eller bedriver busstrafik, var att det påstods strida mot EU:s statsstödsregler om premien riktades till enskilda företag för inköp av elbussar. Mot bakgrund av att EU-kommissionen godkänt att Portugal infört ett statligt stöd för bussinköp som kan sökas av alla bussföretag, oavsett ägandeform, har Sveriges Bussföretag föreslagit regeringen att förordningen bör ändras så att åtminstone alla bussföretag som har ett avtal med en offentlig beställare har rätt att ansöka om elbusspremie. Om klimat- och energiomställningen varit det primära för utformningen av regelverken så skulle naturligtvis även privata kommersiella bussföretag haft möjlighet att ansöka om elbusspremie.

Skrivelse

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie 2016-03-15