Gör Arlanda till en grönare flygplats


Prognoser pekar på en fortsatt tillväxt för flyget, om än med lägre takt än tidigare i Sverige. Vi bör därför fokusera på att göra Arlanda till en bättre och grönare flygplats, skriver Fredrik Kämpfe på Transportföretagen.

Debattartikeln publicerades på DN Åsikt den 12 september

Lars Wedén och David Lundqvist förenklar i en insändare på DN Åsikt (11 september 2019) när de hävdar att Bromma flygplats kan läggas ner utan investeringar på Arlanda. Det finns redan brister i Arlandas infrastruktur som behöver åtgärdas. Dessutom håller Arlanda håller på att halka efter andra nordiska huvudstadsflygplatsePrognoser pekar på en fortsatt tillväxt för flyget, om än i Sverige med lägre takt än tidigare. Vi bör därför fokusera på att göra Arlanda till en bättre och grönare flygplats i stället för att debattera antalet start- och landningsbanor.

Flyget är på god väg mot ökad hållbarhet. Flygbranschens fossilfria färdplan innebär att inrikesflyget blir fossilfritt 2030 och utrikesflyget 2045.

Alla transporter som utförs med fossila bränslen kommer att bli dyrare. Flyget känner av det redan genom EU:s handel med utsläppsrätter. Att byta ut fossilt flygbränsle mot hållbart biobränsle är redan möjligt och görs därför i allt högre utsträckning. På längre sikt utgör elektrifiering och e-bränslen viktiga pusselbitar.

Wedén och Lundqvst har en överdrivet pessimistisk syn på tillgången till biobränsle och potentialen till inhemsk produktion. Nuvarande förbrukning av biobränsle från inhemsk biomassa motsvarar cirka 3 terawattimmar. Potentialen för biobränsle från inhemsk biomassa bedöms på kort sikt vara tio gånger så stor.

I transportsektorns omställning krävs styrmedel som riktar biobränsle till de trafikslag där nyttan är störst. Här bör särskilt lätt vägtrafik elektrifieras. Användning av biobränsle minskar enligt forskning dessutom den höghöjdseffekt som vissa flygningar ger upphov till.

Transportföretagen välkomnar att Arlanda blir ett regionalt näringslivs- och trafiknav. Nya direktlinjer är drivkraft i den utvecklingen. Konkurrensen om nya interkontinentala förbindelser är dock knivskarp. Det senaste året i kölvattnet av flygskattens införande har vi tyvärr sett hur Arlanda tappat flera direktlinjer, särskilt till USA. Trafikutbudet på en flygplats avgörs inte enbart av sitt lokala upptagningsområde. Om så vore fallet skulle inte Helsingfors med sina 1,4 miljoner invånare i storregionen vara ett stort nav i Asientrafiken. En väl fungerande flygplats med smidiga passagerarflöden, automatiska gränskontroller, attraktiva terminaler och bra kollektivtrafik lockar flygbolag att etablera sig.

Det är hög tid att skifta fokus i debatten och bjuder gärna in debattörerna till konstruktiva diskussioner. För oss är det helt avgörande för Sveriges tillgänglighet att Arlanda blir en attraktiv flygplats som flygbolagen vill satsa på.

Stockholm och hela landet behöver dessutom tillräcklig flygplatskapacitet för att möta behovet av effektiva transporter. I det hänseendet måste vi även peka på att Bromma flygplats inte bara är en fråga för Stockholm, utan en fråga om övriga landets tillgänglighet till huvudstaden.

Faktum är att Stockholms flygplatser även är hela Sveriges flygplatser och det nuddar inte ens debattörerna vid.

Låt oss därför i stället avkräva svar från våra politiker. Vad gör ni för att främja flygets omställning och säkra Sveriges tillgänglighet?

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flygbranschen