Inför avkylningsperiod för cabotagetransporter


Transportföretagen föreslår en ”avkylningsperiod” för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.

Inom EU diskuteras det för närvarande en förändring av cabotagereglerna. EU-kommissionen har bland annat föreslagit att ta bort kravet på maximalt antal transporter men istället begränsa perioden till fem dagar.

Transportföretagen har i samband med detta lämnat ett förslag till regeringen om en tio dagar lång avkylningsperiod efter att den föreslagna femdagarsperioden har löpt ut. Med det menas att en lastbil inte får köra inrikes godstransporter i Sverige under tio dagar efter det att femdagarsperioden har upphört.

”Vårt förslag tydliggör att cabotage är fråga om tillfälliga transporter. Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna”, säger Stefan Back, ansvarig EU och transportpolitik på Transportföretagen.

Svensk åkerinäring har högre kostnader än flertalet konkurrentländers åkerinäringar vilket har gjort att cabotagefrågan ständigt är uppe till diskussion.

”En avkylningsperiod skulle vara ett steg på vägen för att få en ökad tydlighet i cabotagereglerna”, avslutar Stefan Back.

Cabotagetransporter är en EU-definition som innebär att åkeriföretag inom EU har rätt att utföra ett visst antal inrikes transporter i ett annat EU-land än sitt hemland. Nuvarande EU-bestämmelser säger att ett utländskt åkeri får utföra maximalt tre inrikes transporter i annat land än sitt hemland under en sjudagarsperiod, förutsatt att allt började med en internationell transport till det aktuella landet.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se