Klimatkompensation är inte hela svaret


Dagens Nyheter har i flera artiklar uppmärksammat resebranschens användning av klimatkompensation. Transportföretagen, Svenska Flygbranschen välkomnar att marknaden för klimatkompensation diskuteras eftersom kompensation är ett centralt komplement i många branschers klimatarbete. Men vi noterar samtidigt att artiklarna tyvärr inte belyser flygbranschens aktiva omställningsarbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 maj 2019 har vi även gett handfasta råd till konsumenter för ett mer hållbart resande där även klimatkompensation finns med som åtgärd: http://opinion.transportforetagen.se/naringspolitik/det-blir-allt-lattare-att-flyga-klimatvanligt/.

Klimatkompensation ersätter inte flygbranschens ambitiösa hållbarhetsarbete utan ska ses som ett verktyg för att åstadkomma skillnad här och nu. Svenska Flygbranschen står bakom flygets nationella färdplan för fossilfrihet inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och har även välkomnat regeringens utredning om obligatorisk inblandning av hållbart biobränsle för flyget.

  • Klimatkompensation är ett effektivt, vedertaget och internationellt validerat sätt att hantera de utsläpp som vi i dagsläget inte kan reducera. Inte enbart inom transportnäringen utan inom t.ex. livsmedelsindustrin.
  • Klimatkompensation som metod uppmuntras av flertalet internationella klimatorgan (b.la. IPCC) samt svenska miljöorganisationer.
  • Det är viktigt att företagen använder seriösa och tillförlitliga aktörer, t.ex. FN:s Clean Development Mechanism (CDM), Verified Carbon Standard eller Gold Standard.
  • Allmänheten har legitima krav på full transparens från aktörerna vad gäller kompensationsnivåer och kompensationsprojekt.
  • Svenska Flygbranschen delar bedömningen att beräkningen av utsläpp från flyget inte är ensad i dagsläget. Vi har påpekat detta i en skrivelse till Naturvårdsverket tidigare i år och fått positivt svar att man arbetar med frågan mellan relevanta myndigheter. Vi har även lyft frågan inom internationella flygorganisationer och kommer fortsatt att verka för en ensad standard på området.
  • Svenska Flygbranschen har även välkomnat regeringens uppdrag till Trafikanalys om att utreda en obligatorisk klimatdeklaration för långväga resor. En rätt utformad klimatdeklaration är en bra konsumentupplysning och kan hjälpa konsumenten att välja den bästa resan, även ur klimatsynpunkt.
  • Svenska Flygbranschen utgår från att våra medlemsföretag har de mest tillförlitliga uppgifterna om deras utsläpp. På det här området bör man enligt vår uppfattning undvika generaliserade utsläppsvärden då de, precis som Dagens Nyheter uppmärksammar, skiljer sig åt mycket mellan flygbolag. Flygbolagen rapporterar redan sina totala utsläpp inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) och det globala styrmedlet för flygets utsläpp ICAO:s Corsia.
  • Köp av hållbart biobränsle är inte klimatkompensation utan en klimatreducerande åtgärd varför det bör prioriteras. Därför ställer vi oss odelat positiva till att vidta åtgärder som ökar tillgången på biobränsle i Sverige.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)