Konjunkturläget: Transportnäringen bromsade i maj


Transportindikatorn minskade i maj till 56,6, från 64,9 i april. Även om det fortfarande innebär högkonjunktur med ett värde över 50, är utvecklingen framöver osäker.

”Transportindikatorns index är förvisso fortfarande positivt, men signalerar att marknaden är volatil. Flera indikatorer pekar på ett tuffare konjunkturläge framöver men än så länge har indexet under året visat stabilitet”, kommentar Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

För order låg Transportindikatorns index på 58,4 (65,5 i april), sysselsättningen låg på 55,5 (63,0) och indexet för godsvolym låg på 55,8 (66,3).

”Att transportvolymerna fortfarande utvecklas positivt stödjs av Trafikverkets trafikbarometer som visar på en uppgång för lastbilstransporter de senaste månaderna. Transportindikatorn är en god indikator på utvecklingen för svensk ekonomi och är därför en signal om att även andra kvartalet 2019 kommer att visa sig ha haft en god utveckling av BNP”, kommentarer Mattias Dahl.

Ladda ner Transportindikatorn här