Landsbygdens trafik överbeskattas


I sam­band med pre­sen­ta­tionen av be­slu­tet att flytta stat­liga jobb från Stockholm till andra delar av Sverige gav rege­ringen ut­tryck för starka re­gio­nal­po­li­tiska am­bi­tioner. ”Slut på Stock­holms­fix­er­ing­en” och ”Sverige måste hålla ihop” är två ci­tat.

Debattartikeln publicerades i Skånska Dagbladet den 24 februari

Det­ta fick ett po­si­tivt mot­ta­gan­de i breda kretsar. Vi skulle önska att rege­ringens am­bi­tioner får ge­nom­slag även i trans­port­po­li­tiken.Riks­dagen har se­dan länge lagt fast att en sty­ran­de prin­cip i be­skatt­ningen av tra­fiken ska vara att de rör­liga skatterna (främst driv­me­dels­skatterna) ska mot­svara de samhällsekonomiska kost­nader som tra­fiken orsakar.

Myn­dig­heten Tra­fik­ana­lys re­do­visar var­je år hur lä­get är gällande det­ta och har lyft fram att per­son­bils­tra­fik ge­ne­rellt är över­be­skat­tad me­dan öv­riga trans­ports­lag inte når upp till full kost­nads­täck­ning.

Väg­tra­fik står i Sverige för un­ge­fär 85 pro­cent av alla per­son­re­sor och alla gods­trans­porter. Utan­för stor­städerna är an­delarna ännu högre. I de ab­so­lut flesta fall är en väg­trans­port det enda al­ter­na­tivet, vare sig det handlar om en per­son- el­ler en gods­trans­port.

Tra­fik­ana­lys har dess­utom för första gången till rege­ringen re­do­visat samt­li­ga skatter och av­gifter som bi­lister be­ta­lar, inte bara driv­me­dels­skatterna. Re­sul­tatet av des­sa två rap­porter måste av boende utan­för stor­städernas cen­trala delar upp­fattas som häp­nads­väc­kan­de.

Tra­fik­ana­lys re­do­visar att bi­lister be­ta­lar in ca 85 mil­jarder kro­nor i skatter och av­gifter. De to­tala kost­naderna för väg­tra­fiken upp­går dock bara till cir­ka 35 mil­jarder kro­nor.

Vad som hit­tills har und­gått upp­märk­sam­het är att det av myn­dig­hetens ma­te­ri­al fram­går att lands­bygden på ett särskilt sätt är ut­satt för en om­fat­tan­de över­be­skatt­ning. Flera av de vik­tigaste samhällsekonomiska kost­naderna för väg­tra­fiken är myc­ket lägre där än i städer. Det be­ror bland an­nat på att pro­blemen med bul­ler och häl­so­far­liga lo­kala emis­sioner är stora där många män­ni­skor be­rö­rs, men små där få be­rö­rs. Även olyc­ks­kost­naderna är myc­ket lägre på lands­bygden.

Ut­vär­der­ingarna visar att de samhällsekonomiska kost­naderna för bil­kör­ning på lands­bygden är 65 pro­cent lägre än i stads­tra­fik. Mot­sva­ran­de siff­ra är för bussar 43 pro­cent, lätta last­bilar 59 pro­cent och för tunga last­bilar 45 pro­cent.

Men skatterna är lika höga vil­ket skapar en över­be­skatt­ning av dem som valt att bo utan­för stor­städerna som är myc­ket kraf­tig.

Vad som mot den­na bak­grund är särskilt märk­ligt är att rege­ringen driver flera för­slag som ökar den ne­ga­tiva sär­be­hand­lingen av lands­bygden.

• Driv­me­dels­skatterna styrs av ett in­dex­sy­stem som skapar au­to­ma­tiska skat­te­höj­ningar var­je år utan att riks­dagen som med andra skatter tar ställ­ning till om det är lämp­ligt.

• Ett sys­tem för ki­lo­me­ter­skatt för last­bilar ovan­på alla andra skatter ut­reds. Det drabbar na­tur­ligt­vis hårt dem som har flest ki­lo­me­trar till sin kunder och le­ve­ran­törer – till ex­em­pel Norr­land, Värmland, Dalarna.

• Den nya for­dons­skatten (bo­nus-malus) är kon­stru­e­rad så att bilar lämp­liga för lands­bygden – till ex­em­pel die­sel­bilar med hög markfrigång – ska be­ta­la ex­tra skatter (malus), me­dan bilar som fram­för­allt säljs i stor­stads­om­rå­den – el­bilar – ska få bo­nusar.

• Det biodrivmedelsmål som ligger i det unika svenska målet för trans­port­sek­torns ut­släpp av kol­di­ox­id till år 2030 in­ne­bär ett bio­driv­me­del måste vara dyrare i Sverige än i nå­got an­nat EU-land.

När det gäller re­sor och trans­porter på lands­bygden borde det vara själv­klart att de vik­tiga kli­mat­målen måste nås ge­nom åt­gärder som ef­fek­tivare lo­gi­stik­flö­den, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring, mer bio­driv­me­del och elekt­ri­fi­er­ing.

Att mot­verka fö­re­tag och boende utan­för stor­städerna ge­nom ex­tra hård be­skatt­ning är inte rim­ligt.

Sam­man­ta­get miss­gynnar trans­port­po­li­tiken i Sverige på ett an­märk­nings­värt sätt den ma­jo­ri­tet som bor utan­för våra största tät­orter. Inom det­ta po­li­tik­om­rå­de syns in­get slut på Stock­holms­fix­er­ing­en.