Längre lastbilar kommer göra skillnad


Sverige har alla förutsättningar att tillåta längre lastbilar – därför har Transportföretagen i dagarna svarat med remiss på Trafikverkets rapport på temat.

Sverige har i dag med 25,25 meter långa lastbilar och högre bruttovikter än vad som gäller i många andra länder, en effektiv åkerinäring. Men den kan bli ännu mera hållbar och effektiv om längre lastbilar (34,5 meter) tillåts.

Om Sveriges regelverk ändras innebär det att vi går samma väg som Finland, som redan i dag tillåter sådana lastbilar på utvalda vägar.

”De längre lastbilarna bidrar inte bara till ekonomiskt positiva effekter utan är även en viktig pusselbit för att möta klimatutmaningarna”, framhåller Stefan Back, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

De försöksverksamheter som har gjorts visar på en bränslebesparing på mellan 10 och 20 procent per tonkilometer och även på positiva trafiksäkerhetseffekter.

Trafikverket noterar i sin rapport även andra konsekvenser av införandet av längre fordon.  Vissa positiva effekter noteras för intermodala transporter, men även risker för försämrad konkurrenskraft för järnvägstransporter.

”Transportföretagen verkar för ökad effektivitet och hållbarhet inom alla trafikslag. Vi förordar därför ett paket av åtgärder från regeringen, där tillåtelse av längre lastbilar kombineras med andra åtgärder som att även tillåta längre tåg och att införa ett breddat så kallat ekobonusbidrag. På så sätt kan vi tillgodogöra oss effektivitetsvinsterna av de längre lastbilarna och samtidigt utnyttja samtliga trafikslags kapacitet på ett effektivt och klimatsmart sätt, avslutar Stefan Back”.

Ta del av Transportföretagens remissvar här 

Läs relaterad nyhet här