Nyårslöfte från transportföretagen


Utan transporter stannar Sverige. En klyscha måhända, men inte mindre sann för den sakens skull. Ett samhälle i utveckling förutsätter transporter och mobilitet. Varje dag transporteras miljoner ton gods på väg, på räls, till sjöss och i luften.

Artikeln publicerades i Gotlands Allehanda den 28 december

Transporter är en förutsättning för vår välfärd. Utan transporter skulle affärerna slås igen, medicinen till sjukhusen ta slut och operationer ställas in. Konsekvenserna skulle bli nästan oöverblickbara.

Sverige har högt satta mål inom klimatpolitiken. Transportföretagen står bakom det långsiktiga målet om koldioxidneutralitet 2045. Det är ett ambitiöst mål men möjligt att nå. Det finns de som tror att målet nås genom att på olika sätt minska våra resor och vårt transporterande. Det vore helt fel väg att gå. En sådan politik skulle få förödande effekter för svensk välfärd och inte minst drabba svensk landsbygd hårt. I alla samhällen och i alla tider har transporter och mobilitet varit en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Vi pratar därför istället om det transportsmarta samhället. Det är ett samhälle där vi jagar utsläppen, inte transporterna. Det är ett samhälle där vi genom ny teknik och innovation skapar nya och klimatsnålare transportlösningar och där en ökning i transportarbetet inte leder till en motsvarande ökning av koldioxidutsläppen.

Vi kan redan se att vi har börjat ta oss in i det transportsmarta samhället. Trots att lastbilstransporterna ökade 2016 minskade koldioxidutsläppen med över 10 procent. Faktum är att de tunga lastbilstransporterna svarade för hälften av den totala minskningen från transporter 2016.

Förklaringen stavas i hög grad biobränslen såsom HVO. På sikt kommer ellastbilar och självstyrande fordon bli ett naturligt inslag i gatumiljön. Och vi har bara sett början på vad effektiviseringen kan åstadkomma när det gäller utsläppsminskningar.

Digitaliseringen sköljer över oss och ger nya möjligheter till effektiviseringar.

Glädjande nog har äntligen regeringen kommit till skott och gett Transportstyrelsen bemyndigande att ge tillstånd till provverksamhet med längre och tyngre fordon. Vi hoppas att det snart kan bedrivas på permanent basis. Med längre fordon på våra vägar kan färre lastbilar transportera samma mängd gods som i dag.

En stor utmaning för transportnäringen är och kommer i allt högre grad även för att möta det transportsmarta samhället att vara kompetensförsörjning, det vill säga att företagen ska kunna hitta personer med rätt kompetens att anställa. Behovet är skrikande stort och i målet att nå det transportsmarta samhället behöver den nya tekniken implementeras i utbildningssystemen för att kompetensen ska kunna matcha vad företagen efterfrågar.

Om några dagar vänder vi blad och ger oss in i 2018. Mitt och transportbranschens nyårslöfte är att med alla krafter fortsätta arbeta för hållbara transporter. Transportföretagen ska hålla Sverige rullande med en ständigt minskade klimatpåverkan.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen