Oroande utveckling för inrikesflyget


Flera medier har idag rapporterat om att allt färre resenärer väljer att resa med inrikesflyg. Den negativa utvecklingen bör oroa de flesta med tanke på inrikesflygets nyckelroll i det svenska transportsystemet. Transportföretagen ser riskerna med utvecklingen.

Vägen till ett hållbart samhälle innebär självklart val och avvägningar men att sluta resa är inte ett av dem. För näringslivet och offentlig sektor är flyget ofta en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete. För att möta människor ute i landet och för att ta landet med sig tillbaka hem igen. I delar av Sverige är det just flyget som gör det möjligt att bo och verka. Flyget erbjuder en möjlighet att resa snabbt och effektivt, kanske över en dag, i hela landet. En inrikes flygresa är ofta första delen av en utlandsresa. Självklart har vi ett ansvar att begränsa klimatpåverkan men i stället för att sluta flyga behöver vi tänka till kring hur vi reser och satsa på ett mer hållbart flyg.

”Vi måste fokusera på att minska utsläppen – utan att försämra tillgängligheten. Om vi avstår från att resa kommer flyget självklart att få problem att ställa om genom att investera i biobränslen och nya mer klimatsmarta flygplan. I själva verket har ett modernt turbopropflygplan utsläpp som är jämförbara, eller ännu lägre, med en modern personbil per passagerarkilometer. Vi behöver ett mer konstruktivt debattklimat och en diskussion som visar världen att Sverige är ett land att satsa på i flygsammanhang” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flygbranschen.

Det är stor skillnad på utsläppen från olika flyg. Inrikesflyget står idag för cirka 0,9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. En stor del inrikesflyget orsakar inga s.k. höghöjdseffekter. Enligt tillgänglig forskning kan hela inrikesflyget drivas av hållbart biobränsle producerat av restprodukter från skogsindustrin. I Göteborg växer samtidigt en ny elflygsindustri fram och Sverige har goda möjligheter att bli en global världsspelare för framtidens hållbara flyg.

”Det är hög tid att uppvärdera inrikesflyget för tillgänglighetens skull. Inrikesflyget står för cirka  0,9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och är dessutom den del av flyget som visat allra störst målmedvetenhet att ställa om. Rent konkret har inrikesflyget de bästa förutsättningarna att verkligen lyckas med nya flygplan, ökad tillgång på biobränsle och stundande elektrifiering. Istället för att avstå en flygresa bör vi göra den så grön som möjligt. Till exempel genom att köpa biobränsle vilket tack vare framsynta flygbolag är fullt möjligt redan idag” fortsätter Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen uppmuntrar alla att flyga på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Flyget, liksom många andra branscher, har höga klimatambitioner. Flyget i Sverige vill ha mer biobränsle och en snabbare innovationstakt för att ta fram ny teknik. För att nå dithän är det avgörande att näringsliv och staten samarbetar. Den verkliga klimatutmaningen ligger i att göra två saker samtidigt – minska utsläppen utan försämrad tillgänglighet.

I den rödgröna regeringens flygstrategi från 2017 framgår att flyget är viktigt för Sverige och att flygets klimatpåverkan ska minska. Flygbranschen i Sverige delar regeringens ambition. Därför arbetar branschen aktivt och målmedvetet för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och att allt flyg som lyfter från Sverige ska vara fossilfritt senast 2045. Flygbranschen har inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan som visar hur vi tillsammans kan nå dit.

Utsläppen från många andra sektorer ökar men faktum är att uppgifter från myndigheterna visar att det svenska flyget går mot strömmen och minskar sina utsläpp av koldioxid. Enligt Transportstyrelsens trafikprognos för 2019-2025 väntas nettoutsläppen från flyg i Sverige vara 14 procent lägre 2025 jämfört med 2017 trots en beräknad passagerarökning med 16 procent under samma period.

”Siffrorna visar att branschens ambitiösa miljöarbete med investeringar i nya bränslesnåla flygplan och biobränsle ger resultat samt att internationella styrmedel som EU:s handel med utsläppsrätter fungerar. Utsläpp från flyget i Sverige minskar och våra medlemsföretag är ambitiösa, ofta världsledande, i sitt hållbarhetsarbete”, avslutar Fredrik Kämpfe