Personbilstrafik på landsbygden skattar mest


En av Sveriges snabbast växande politiska gräsrotsrörelser utgörs just nu av de som är kritiska till de politiska åtgärder som skapat dagens drivmedelspriser och den utveckling som väntar med de politiska beslut som fattats och aviserats. Ungefär 650 000 personer har gått med i en av de Facebookgrupper som finns, (Bensinupproret 2.0). Det finns två myndighetsrapporter som redovisar intressant fakta kring drivmedelspriserna med avseende på detta.

Samhällsekonomiska effekter

Myndigheten Trafikanalys presenterar varje år en analys kopplat till de principer om hur trafiken bör beskattas som riksdagen lagt fast. Det handlar om hur höga de skatter som betalas är jämfört med de samhällsekonomiska kostnader som trafiken orsakar. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs bland annat av buller, koldioxidutsläpp, hälsofarliga utsläpp, olyckor och vägslitage.

Dessa värderas utifrån etablerade vetenskapliga metoder och jämförs med skatterna. Idealt ska skatterna vara lika stora som kostnaderna, vilket brukar kallas för att internaliseringsgraden (skatt dividerat med kostnader) ska vara 100 procent.

Nästan alla transporter och resor är för lågt beskattade, men ett transportslag sticker ut – personbilstrafik i allmänhet och personbilstrafik på landsbygden i synnerhet. För till exempel en bensindriven personbil på landsbygden anges att den så kallade internaliseringsgraden är 183 procent. Det betyder alltså att skatten är 83 procent för hög, vilket är en kraftig överbeskattning. Se tabellen på sid 23 i rapport 2019:4 från Trafikanalys.

https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader—rapport-2019-8236/

Statsfinansiella effekter

Rapport 2018:15 från Trafikanalys handlar om statens kostnader och intäkter från trafiken och tas fram på uppdrag av regeringen. Vägtrafiken kostar cirka 38 miljarder kronor per år men betalar in hela 93 miljarder kronor per år i olika skatter. Detta kan jämföras med till exempel järnväg som kostar 35 miljarder kronor och betalar in 2 miljarder kronor. Se sid 7 där resultaten sammanfattas. Även här sticker bilisterna ut som kraftigt överbeskattade.

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2018/rapport-2018_15-skatter-avgifter-och-stod-inom-transportomradet.pdf