Regeringen – dags att hjälpa Sverige gå i rätt riktning


Sverige är en global förebild i många hänseenden inom transportsektorn, men utvecklingen skenar tyvärr år fel håll och de politiska beslutsfattarna måste därför snabbt lägga örat till marken för att lyssna av verkligheten.

Givetvis hyllar vi visionära tankar, men alla fakta visar att vårt land behöver ett helt annat fokus för att över huvud taget klara av de behov som finns här och nu. Det är dags för regeringen att lyssna på verkligheten så att Sverige kan gå i rätt riktning gällande infrastruktursatsningar. Det handlar framförallt om stora mängder av jobb och kompetens som nu står på spel.

Fakta:

Transport Scoreboard: EU-kommissionen publicerade den 27 oktober den årliga rapporten Transport Scoreboard. Rapporten mäter hur medlemsstaterna uppfyller EU:s mål på transportområdet inom 30 olika prioriterade områden. Syftet med rapporten är att belysa inom vilka enskilda områden EU som helhet, men även de enskilda medlemsstaterna, behöver satsa på investeringar och åtgärdsplaner, samt hur den gemensamma inre marknaden kan förstärkas inom transportområdet.

EU-kommissionen rapporterar att Sverige tillhör de tre bästa nationerna vad gäller trafiksäkerhet. Dessutom är vi näst bäst inom EU vad gäller den viktiga användningen av förnyelsebara drivmedel. Transportföretagen ser synnerligen positivt på den årliga rapportens fina resultat, som visar att Sverige tillhör de ledande vad gäller trafiksäkerhet samt förnyelsebara drivmedel.

EU kommissionen har kommit fram till att rätta infrastruktursatsningar görs inom EU och medlemsstaterna. Effekterna av satsningarna har fastställts genom nöjdheten hos konsumenterna oavsett transportslag, och svaren har varit entydiga i en omfattande positiv riktning.

Svenskt missnöje oavsett trafikslag
Dessvärre ser vi en motsatt bild i Sverige. Här visar rapporten att konsumentnöjdheten är på en skrämmande låg nivå, dessutom oavsett trafikslag. Det signalerar med tydlighet att vi varken gör rätt infrastruktursatsningar och inte heller anslår tillräckliga medel till infrastruktursatsningar.  Sverige går alltså i helt motsatt riktning gentemot EU.

Innan nya planerade insatser genomförs bör Sverige ta hänsyn till och beakta människors behov och önskemål. Vid beslut om infrastruktursatsningar skall fokus ligga på vilka transportslag och vilka transportmedel som skall användas.  Givetvis skall de geografiskt berörda områdena där transporter sker även beaktas.

I Sverige läggs alltför mycket fokus på hur transporter eventuellt kan se ut långt bort i den okända horisonten om hela 20-30 år.

Transportföretagen menar därför att fokus för de aktuella och så viktiga infrastruktursatsningar istället skall ske inom de transporter som används idag, så att dessa faktiskt och praktiskt fungerar för gemene man till belåtenhet.

Utan fungerande infrastruktursatsningar riskerar näringslivet i Sverige att inte bara tappa i exportandelar utan även i kompetens och arbetskraft. Faktorer som är nödvändiga för de arbetsplatser som producerar exportvaror.

Regeringen bör, enligt Transportföretagen, ta denna indikation på allra största allvar. Genom att snarast redovisa konkreta åtgärder kan vi komma till rätta med det omfattande missnöjet som råder bland konsumenterna idag. Vi kan inte vänta längre!

Mattias Dahl
Transportföretagen
VD