Regeringen föreslår skärpt beställaransvar


Förslagen om skärpt beställaransvar är en del av regeringens arbete med att skapa ordning och reda på Sveriges vägar och att skapa schyssta villkor på transportmarknaden.

Regeringen föreslår skärpt beställaransvar

Enligt regeringens förslag i en lagrådsremiss ska det ställas högre krav på transportköparen. Denne ska ansvara för att transporten är laglig.

Regeringens förslag innebär att det ställs högre krav på varuägare, speditörer och andra yrkesmässiga beställare av transporter för att se till att transporter utförs lagligt. Därutöver ska alla som ingår avtal om en viss transport – även när transporten säljs vidare i flera led – enligt förslaget kunna hållas ansvariga.

I pressmeddelande skriver regeringen att transporter i alltför hög utsträckning utförs utan tillstånd och i strid med reglerna och att detta lett till att seriösa transportföretag tvingas konkurrera med företag som bryter mot reglerna.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalar: ” Idag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Det är en hög prioritet för den här regeringen att komma till rätta med det. Den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna och därför skärper vi nu beställaransvaret”.

Förslaget innebär att bestämmelserna om beställaransvar i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen skärps. Skärpningen sker i två avseenden:

• Det införs en uttrycklig undersökningsplikt för den som sluter avtal med trafikutövaren (det transportföretag som faktiskt utför transporten) att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

• Att kretsen av beställare som kan hållas ansvariga utökas. Det är inte ovanligt att en transport säljs i flera led och samtliga beställare i en avtalskedja ska nu kunna hållas ansvariga om transporten varit otillåten att utföra.

”Frågan om en sund konkurrens är viktig för Transportföretagen och att införa ett beställaransvar signalerar att även beställaren har ett ansvar, säger Maria Lindh. BA ställer sig bakom att den som sluter avtal med transportör gör en undersökning av om erforderliga tillstånd finns. Det är även rimligt att en beställare som känner till eller har skälig anledning att anta att en transportör utför transport i strid med lag ska drabbas av ansvar. En viktig men separat fråga i anslutning härtill är att se till att det finns ett tillräckligt antal, tillräckligt utbildade kontrollanter”, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert, Transportföretagen.

Förlängd tid för att låsa fast ett fordon (klampning)

Regeringen förslår i lagrådsremiss att tiden för att klampa ett fordon ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar.

Klampning används bland annat för att säkerställa att sanktionsavgifter betalas innan fordonet får köra vidare. Dagens tidsgräns kan ibland vara för kort för att säkerställa att betalning faktiskt sker. Förlängningen skulle innebära att kontrollmyndigheterna får bättre verktyg för att se till att sanktioner kan verkställas, till exempel för att säkerställa betalning av sanktionsavgifter eller för att se till att föraren tar ut tillräcklig vila.

Förslaget innebär att dagens tidsgräns för hur länge ett fordon kan vara klampat förlängs från 24 timmar till 36 timmar. Tidsgränsen gäller framförallt i situationer där det handlar om olaga cabotage (inrikestrafik med fordon från annat land). Om ett fordon bedöms vara trafikfarlig finns det ingen tidsgräns för klampning.

Det är viktigt att arbeta för att konkurrensen sker på lika villkor. Regeringens förslag sätter nu fokus på att beställaren av transporter har ett ansvar.

”Vi ser det som ett steg i rätt riktning, men hade helst sätt att klampningen gällde till avgifterna är betalda. Det är det enda rimliga”, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert, Transportföretagen.

För frågor eller mer information kontakta Maria Lindh, branschchef, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (ett förbund inom Transportföretagen) maria.lindh@transportforetagen.se eller 08-7627115 Anders Josephsson, näringspolitisk expert, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, 08-7627172 eller anders.josephsson@transportforetagen.se eller