Regeringen går emot bättre vetande


Det saknas vetenskapligt stöd för att ett vinterdäckskrav på samtliga hjul på tunga fordon skulle ha en effekt på trafiksäkerheten. Det säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen med anledning av att regeringen vill införa vinterdäckskrav på samtliga hjul på tunga fordon.

Flera undersökningar visar att ett krav på vinterdäck på samtliga hjul har ingen eller mycket liten betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt men innebär betydande kostnader för åkeri- och bussnäringen.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen går emot sina egna myndigheter. Transportstyrelsen konstaterar så sent som i maj 2017 i ett utredningsuppdrag att ”vi inte kan finna tydliga belägg för att ett sådant utökat krav per automatik skulle innebära en förbättrad trafiksäkerhet”.
Och det finns enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, inget stöd i forskningen att krav på vinterdäck på lastbilar och släpvagnar är samhällsekonomiskt lönsamt.

– Det vetenskapliga stödet är för svagt för att motivera kostnaderna som ett vinterdäckskrav på samtliga hjul skulle innebära, avslutar Ulf Perbo