Res mer för samma peng


Kollektivtrafiken tar oss till skola, arbete, vänner och fritidsaktiviteter. Men kostnaderna för kollektivtrafiken ökar i allt snabbare takt, kring år 2030 kommer notan att vara uppe i nära hundra miljarder kronor. För Jönköpings län uppgick kostnaderna 2015 till cirka 800 miljoner kronor. Fast det går att bromsa utvecklingen och få mer kollektivtrafik för pengarna om vi gör om och gör rätt nu. Detta visar en ny rapport från Sveriges Bussföretag.

I rapporten ”Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna”, har Sveriges Bussföretag genom ekonomisk analys låtit kartlägga kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. I genomsnitt har kollektivtrafikresandet i hela Sverige ökat med två procent sedan 2005 men kostnaderna har ökat med sju procent vilket innebär ett ökat behov av skattefinansiering. I Jönköpings län ökade kostnaderna med 6,7 procent mellan 2010-2015 medan intäkterna ökat långsammare. Det har inneburit att skattebidraget stigit med totalt 260 procent dvs behovet av subventioner har tilltagit.

Men om nödvändiga åtgärder vidtas kommer vi att få mer kollektivtrafik för de resurser samhället satsar genom att med skatter subventionera kollektivtrafiken. Resurser som i sig bidrar till minskad miljöpåverkan, ökad tillgänglighet, större möjligheter för fler att ta sig till arbete och utbildning och minskar trängseln i våra städer. Så självklart ska samhället satsa på kollektivtrafiken – men använda de satsade pengarna klokt och effektivt!

En nyckelfaktor för att få ner kostnaderna och öka intäkterna är att öka resandet i kollektivtrafiken. Dagens kollektivtrafik har ett starkt fokus på redan befintliga kunder och utgår därför ifrån deras behov. Men för att locka nya resenärer bör fokus snarare läggas på att förstå morgondagens behov och vad de som inte åker kollektivt efterfrågar.

Branschen arbetar aktivt med frågan om framkomlighet. Erbjuds exempelvis bussen god framkomlighet längs med vägen kan stora ekonomiska vinster göras. Den totala restiden minskar och samma antal fordon kan producera mer trafik och dessutom attraheras fler resenärer med kortare restid.

Biljettpriserna bör ses över – vi skulle vilja öppna för en ny prisstruktur. Då skulle fler resenärer kunna lockas till kollektivtrafiken och dessutom skulle resandet kunna spridas till tider då kollektivtrafiken har ledig kapacitet, som mitt på dagen till exempel.

Så sist men inte minst – rätt transportslag. I Jönköpings län är bussen med dess flexibilitet klart överlägsen tåget och kostnaden per resenär är mycket lägre i bussen. Samtidigt har exempelvis pendeltåg och tunnelbana fördelar på längre sträckor med stort resandeunderlag, där kostnaden per resenär blir lägre. Genom att välja rätt transportslag vid upphandling kan kostnaden effektiviseras och vi kan satsa pengarna där de gör mest nytta. Rätt utformade upphandlingar som bygger på kollektivtrafikbranschens standarder och rekommendationer är också i sig ett sätt att undvika fördyrande särkrav för exempelvis bussar eller särskilda drivmedel, istället för att ställa funktionella krav på den effekt man vill ha ut av kollektivtrafiken.

Mot bakgrund av dessa förslag vill vi tillsammans med berörda parter vara med och utveckla en kostnadseffektiv kollektivtrafik. För ska vi klara flera politiska mål om minskad klimatpåverkan, färre olyckor i trafiken och städer där människor får ta plats är kollektivtrafiken ett av de bästa verktygen.

Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag
Stefan Karlsson, ordförande Småland-Blekinge Bussbranschförening