Ris och ros i förändrade kör- och vilotider


Den 1 mars träder nya sanktionsbestämmelser för kör- och vilotidsregelverket i kraft. De innebär att sanktionsavgifterna vid smärre förseelser halveras medan de höjs kraftigt för allvarligare överträdelser. Maxbeloppet höjs från dagens 200 000 kronor till 800 000 kronor.

Vid allvarligare överträdelser som till exempel att företaget inte sparar uppgifter från förarkort och färdskrivare,höjs avgifterna kraftigt. Beträffande det sammantagna sanktionsbeloppet vid en företagskontroll gäller för närvarande ett takbelopp om 200 000 kronor eller ett maxbelopp uppgående till 10 procent av företagets årsomsättning.

Från och med den 1 mars blir maxbeloppet istället 1 procent av årsomsättningen med ett takbelopp på 800 000 kronor. Möjligheterna att befria från avgift när det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften utökas. Det uppnås genom att den så kallade befrielsebestämmelsen i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera utvidgas med en föreskrift att det särskilt ska beaktas om överträdelsen är av mindre betydelse i kontrollhänseende eller obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

”Vi har efterfrågat en ökad flexibilitet och ett mera verklighetsanpassat system och tillsyn. Det här är ett steg i rätt riktning. Det måste tas hänsyn till att det helt oavsiktligt ofta blir fel i handhavandet av färdskrivare”, säger Maria Lindh, branschchef för Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

”Den förändring som främst kan bidra till ökad flexibilitet är det tillägg som beslutats i befrielsebestämmelsen. Det blir verkligen upp till bevis från Transportstyrelsen att visa på ett ändrat beteende från myndigheten vid företagskontroller. Höjningen som föreslås av takbeloppet till 800 000 kronor har vi varit mycket kritiska till, under hela processen”, avslutarMaria Lindh.

Ändringarna införs i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m m.

För mer information kontakta Maria Lindh, branschchef för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, maria.lindh@transportforetagen.se eller 08-7627115