Så kan Göteborg bli bäst i landet på trygghet


Nationella Trygghetsundersökningen visar att allmänhetens oro att utsättas för brott ökar. Att Göteborgs kommun nyligen beslutade att ta fram ett brett åtgärdsprogram är välkommet. Men för att lyckas stärka tryggheten i praktiken krävs ett rejält lokalt reformarbete, skriver Li Jansson, Säkerhetsföretagen.

Debattartikeln publicerades i Göteborgs Poste (28/9)

Häromveckan tillstyrkte kommunstyrelsen ett antal Alliansförslag för ökad trygghet. Kommunen ska nu ansöka om att ordningsvakter ska ha förordnande att agera inom ett större område runt Brunnsparken och Gustaf Adolfs torg. Dessutom får ett flertal nämnder i uppdrag att utforma ett åtgärdsprogram för en tryggare stadsmiljö, med särskilt fokus på Kanaltorget, Nordstan och Brunnsparken.

För Säkerhetsföretagen är besluten ett tydligt steg mot att skapa en Göteborgsmodell för trygghet. Besluten bygger vidare på smarta trygghetsinvesteringar från näringsliv och fastighetsägare som gjort att exempelvis parkeringshuset i Nordstan är det säkraste i hela staden enligt Polisen. Om ett bredare ordningsvaktsförordnande beviljas kan också befintliga trygghetsinvesteringar användas på ett smartare och mer effektivt sätt.

När Göteborgs kommun nu tar initiativ till att utforma ett åtgärdsprogram för ytterligare stärkt trygghet vill Säkerhetsföretagen samtidigt göra några medskick kring hur branschen kan bidra ytterligare. För även om tryggheten stärks i vissa delar av Göteborg återstår fortfarande allvarliga utmaningar. Det gäller inte minst händelsen med den svåra misshandeln av en ordningsvakt i Bergsjön i helgen, som visar att säkerhetsföretagens medarbetare drabbas hårt när brott tillåts växa.

Ett åtgärdsprogram måste ha ambitionen att Göteborg ska vara Sverigeledande på lokalt brottsförebyggande arbete. För även om ansvaret formellt är statligt, så kan vi inte blunda för att de statliga resurserna alltid kommer att vara begränsade. Då måste vi också hitta nya arbetssätt att använda befintliga trygghetsinvesteringar på bästa sätt.

För det första – lär av Uppsalamodellen. Efter att staden drabbats av kraftig ökning av brott och ordningsstörningar valde den rödgröna kommunledningen att upphandla ordningsvakter. Dessa ordningsvakter har i uppdrag att verka trygghetsskapande i hela stadskärnan. Polisen är mycket nöjd med insatsen, eftersom ordningsvakterna kompletterar polisens insatser. De kommunalt upphandlade ordningsvakterna är också ett bra komplement till handelns väktare och ordningsvakter som är kopplade till särskilda objekt.

Det bör understrykas att ordningsvakter har en kortare utbildning och mindre befogenheter än polisen, och därmed aldrig kan ersätta en polis. Men genom sin utbildning och befogenheter kan ordningsvakterna hjälpa polisen och därigenom frigöra polisens resurser. Polisen får då större möjligheter att fokusera på de allt mer komplexa och våldsamma brott som skett i stadens utsatta områden.

För det andra – Göteborgs kommun måste orka ha ett långsiktigt, brottsförebyggande helhetsperspektiv. Ordningsvakter och väktare är viktiga, men de behöver vara en del i en större lösning. Från våra medlemsföretag finns en önskan om att inkluderas tidigare i trygghetsarbetet, exempelvis genom att verka i skolor och bygga relationer med polis, räddningstjänst och socialtjänsten. Det gäller särskilt i brottsutsatta förorter.

För det tredje – inför Oslomodellen. Efter terrorattentatet i Oslo införde Polisen regelbundna tisdagsmöten mellan polischefen och driftschefer i säkerhetsföretagen. Dessa möten utgör stommen i ett konkret samarbete där polis och bevakningsanställda hjälper varandra. Tänk om Göteborg kan bli först ut med ett sådant samarbete i Sverige?

Till sist: vi får inte glömma bort att trygghet är grunden för vårt samhälles gemenskap. Att bygga ett tryggt Sverige är också ett bredare samhällsansvar än att låta frågan reduceras till politiska, kortsiktiga konflikter. Att Göteborg därför fått en blocköverskridande samsyn kring behovet att vidga trygghetsarbetet är välkommet. Vi hoppas givetvis att åtgärdsplanen hanteras på samma sätt.

Li Jansson

branschchef och vice vd för Säkerhetsföretagen