Så skapar vi fler jobb och bostäder i Norrbotten


Sverige växer. 2025 kommer vi att vara 11 miljoner invånare i landet. Det skapar möjligheter för Norrbotten att växa. Men då krävs nya investeringar i infrastruktur och bostäder regionalt och nationellt. Det får heller inte införas skadliga skatter som lägger krokben för företagandet.

Artikeln publicerades i Norrbottens-Kuriren den 9 mars

När Luleå 2015 utsågs till Årets tillväxtkommun var den framgångsrika kombinationen av ”kontinuitet och förnyelse” ett av skälen. Här finns något att lära. Tillväxt förutsätter investeringar. Dessvärre är Sveriges infrastruktur för transporter fortfarande kraftigt underinvesterad. Den nuvarande infrastrukturskulden beräknas till drygt 300 miljarder kronor, varav transportinfrastrukturen står för drygt 150 miljarder.

Ska Norrbotten växa krävs att det satsas mer på vägar, järnvägar, sjö- och luftvägar. Det är en förutsättning för både godstrafiken och utvidgade arbetsmarknadsregioner. Blir transporterna för dyra riskerar många företag, stora som små, att flytta eller läggas ner. Till exempel skogsföretagen är extremt känsliga för transportkostnaderna. Detsamma gäller andra exporterande basnäringar.

Det är också viktigt att företagen i Norrbotten ges förutsättningar att konkurrera. Då kan inte skadliga skatter som till exempel flygskatt och kilometerskatt införas. Ge istället företagen möjlighet att satsa på forskning och ny teknik så målet med minskade utsläpp nås. Trots ökade vägtransporter sjunker koldioxidutsläppen från vägtrafiken just till följd av transportsmarta, effektiviserande satsningar på ny teknik och på förnybara drivmedel. Vi ser också hur digitalisering och automatisering driver på ny teknik som elvägar och självkörande bussar i stadsmiljö.

Men ska vi inom bygg-och transportsektorn klara av att rusta Norrbotten för framtiden krävs att vi som branscher lyckas locka till oss fler människor. Idag råder tyvärr stor arbetskraftsbrist och stora pensionsavgångar kommer ske de kommande fem åren. Våra branscher ska vara attraktiva för nyrekryteringar. Därför arbetar vi bland annat för sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Om inte företagen lyckas hitta personer med rätt utbildning att anställa i takt med efterfrågan, kommer både näringslivet och människors vardag att påverkas. Det blir särskilt sårbart i Norrbotten – där många kommuner redan kämpar mot en vikande skattekraft.

Norrbotten mår bra när människor här mår bra. Då behövs tillgång till ett jobb, någonstans att bo samt bra förutsättning att ta sig däremellan. Ska Norrbotten fortsätta växa krävs därför fler smarta logistiklösningar som kan säkra basindustrins konkurrenskraft. Då kan företagen fortsätta växa och utvecklas. Så skapas fler jobb och nya möjligheter för alla invånare. Bygg-och Transportföretagen är motorn för att rusta Sverige för framtiden.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier
Mattias Dahl, vd Transportföretagen