Satsningar på vägarna för ökad trafiksäkerhet brådskar!


Den olyckliga siffra om ökat antal dödade i trafiken som Transportstyrelsen idag presenterade kan vända om tillräckliga resurser satsas på bland annat vägarna för säkrare körfält, bättre regelefterlevnad och bältesanvändning.

Transportstyrelsen redovisade idag att antalet dödade i trafiken under 2018 uppgick till 325 personer. 2017 var motsvarande siffra 253 personer, den lägsta i siffran modern tid. Under lång tid har utvecklingen varit mycket positiv. Antalet omkomna i trafiken har minskat stadigt trots att trafikarbetet ökat kraftigt. De senaste fem åren har dock den positiva trenden avtagit.

Det är beklagligt och ett bakslag för det svenska trafiksäkerhetsarbetet att antalet dödade i vägtrafiken ökat under år 2018. Nu måste åtgärder vidtas för att den negativa utvecklingen ska brytas. Vägtransportsystemet måste göras säkrare.

”En ökad satsning på vägarnas standard och på mötesseparerade vägar är viktig. Det måste också avsättas mer resurser för att hålla vägarna i gott, trafiksäkert skick. Det gäller inte minst vintertid. Ungefär 85 procent av all trafik, såväl gods- som persontrafik sker på våra vägar. I den infrastrukturplan som regeringen nyligen beslutade är anslagen till investeringar och underhåll av vägar på en orimligt låg nivå”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef och vice vd Transportföretagen.

En så självklar åtgärd som bältesanvändning visar fortfarande brister såväl i personbilar som i bussar. Flera dödsfall skulle ha kunnat undvikas om bilbältet använts. Transportföretagen föreslår att branschen och myndigheter gemensamt ökar informationsarbetet kring detta.

Nya bilar med aktiva säkerhetssystem och till exempel bältespåminnare är viktiga för att öka trafiksäkerheten. Det är viktigt att inte säkerhetsfunktioner säljs som tillval utan att de inkluderas i alla bilar.

Regelefterlevnaden i trafiken är dessvärre inte god i Sverige. Det gäller i princip alla trafikanter och alltså tyvärr även den yrkesmässiga trafiken.

”En orsak till den dåliga regelefterlevnaden är att polisens trafikövervakning minskat. Kontrollerna av den tunga trafiken har också minskat. De trafikpoliser som tidigare funnits och som har en särskild kompetens att kontrollera lastbilsekipage och bussar är tyvärr närmast ett minne blott. Att vi håller reglerna och uppträder förnuftigt och hänsynsfullt i trafiken är självfallet viktigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Särskilt allvarligt är att nykterhetskontrollerna minskat. Om Polisen inte har möjlighet att upprätthålla den allmänna trafikövervakningen bör andra lösningar övervägas, till exempel att specialutbildade väktare anlitas”, avslutar Ulf Perbo.