Sverige bör ansluta sig till EU:s transportpolitik


EU-kommissionen presenterade igår den tredje delen i mobilitetspaketet - Europe on the Move – säker, uppkopplad och ren mobilitet. Paketet innehåller ett batteri av förslag som syftar till att göra EU:s transportsystem säkrare, med fordon med lägre utsläpp och med en ökad grad av digitalisering.

Transportföretagen är positiva till paketet, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef:

”Den tredje delen innehåller många förslag som är i rätt riktning och understryker vikten av att Sverige ansluter sig till EU:s transportpolitik fullt ut och inte hittar på egna särkrav. Särkrav driver kostnaderna och försvårar för företag och hushåll i Sverige men har små effekter.”

Några av de mest centrala förslagen:

En ny ”trafiksäkerhetspolitik” för 2021-2030

EU-kommissionen har sedan tidigare antagit en Nollvision för allvarligt skadade och döda i trafiken till år 2050, med ett delmål om att minska antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken med 50 procent till 2030. I paketet lanseras ett antal förslag till åtgärder för att öka trafiksäkerheten, bland annat mer avancerade nödbromssystem och system för detektion för gångtrafikanter och cyklister.

”Alldeles för många människor dör fortfarande eller skadas allvarligt på de europeiska vägarna och det är viktigt att EU-kommissionen driver ett arbete för att öka trafiksäkerheten.”

Ny standard för koldioxidutsläpp för tunga lastbilar

EU kommissionen föreslår att det införs en standard för koldioxidutsläpp från tunga lastbilar. 2025 ska koldioxidutsläppen från nya lastbilar vara 15 procent lägre än 2019 och för 2030 föreslår kommissionen ett vägledande mål om 30 procents minskning jämfört med 2019. Detta är vad som krävs för att uppfylla EU:s åtagande från Parismötet.

”Vi är positiva till standarden även om kraven kan vara väl utmanande, 2025 är tidigt med tanke på att de lastbilar som utvecklas nu kommer att säljas år 2025, det är långa produkt- och utvecklingsserier. Det kommer också att ta längre tid att elektrifiera den tunga sidan, åtminstone när det gäller de långväga transporterna. Man ska också komma ihåg att bränsleffektiviteten är hög i en lastbil. En fullastad modern lastbil som väger 40-60 ton drar bara 4-5 liter per mil.”

Digitalisering

EU kommissionen vill göra Europa världsledande när det gäller helt självkörande fordon och uppkopplade mobilitetssystem. De föreslår också en helt digital miljö för informationsutbyte inom godstransportsektorn.

”Det är bra och kommer inte minst att underlätta kontrollerna av transporterna”, avslutar Ulf Perbo.