Sverige kan ta ledning i flygets klimatarbete


Flygets mål nu är att bli en betydligt mer klimatsmart del av svenska infrastruktur. Den första målsättningen är ett fossilfritt inrikesflyg senast 2030.

Debattartikeln publicerades i Barometern den 5 december

Flyget är en viktig del av vår grundläggande infrastruktur och är det trafikslag som kan erbjuda bäst tillgänglighet med rimlig restid även till glesbebyggda områden. Flyg passar perfekt för ett land som Sverige med stora avstånd och gles befolkning. Det betyder att vi istället för att begränsa flygandet måste fokusera på mer flyg, men hållbart flyg.

Precis som andra branscher arbetar flyget hårt med att ta fram nya lösningar för att begränsa sin miljöpåverkan. På 40 år har utsläppen av koldioxid minskat med 70 procent per flygstol. Redan 2008 enades flyget om världens första globala och sektorspecifika klimatmål: en halvering av utsläppen 2050 jämfört med 2005 års nivå. Men flygindustrin stannar inte där utan arbetar hela tiden med att ta fram nya lösningar som kommer att ge noll-nettoutsläpp av koldioxid.

Nationella åtgärder som flygskatten räcker inte. Flyget är globalt och behöver globala regelverk för att nå den effekt vi eftersträvar. Sverige och andra länder som delar våra klimatambitioner gör därför bäst i att stötta ICAO:s Corsia, flygets FN, som håller på att ta form. Inom EU ingår flyget redan i EU ETS (EU:s system för utsläppsrätter) men vi måste alltid tänka på att de största utsläppsländerna inte är EU:s medlemsstater och att vi inte kan vinna klimatkampen utan att ha med dem i ett globalt samarbete.

Nationellt behövs dessutom en tydlig och fungerade framtidspolitik. Vi måste ha mål och riktlinjer som både säkrar tillväxten och gör flyget mer klimatsmart.
I Norge har man visionen elflyg för alla inrikesresor 2040. I Sverige har flygbranschen tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målbilden är fossilfritt inrikesflyg 2030 följt av fossilfritt in- och utrikesflyg (det vill säga allt flyg som startar från Sverige) 2045. Det är mycket ambitiösa men fullt uppnåbara mål som visar flygbranschens beslutsamhet att begränsa sin klimatnota.

Det talas väldigt lite om att vi i Sverige ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling med bland annat effektivare flygplansmotorer och aerodynamiskt optimerade flygplan som reducerar de klimatpåverkande utsläppen när den används i flygplan världen över. Den tekniken ska vi fortsätta att utveckla och se till att den används världen över. Det globala regelsystemet gör att varje klimatsmart landvinning kan omsättas över hela världen väldigt snabbt.

Dessutom har Sverige de perfekta förutsättningarna att bli världsledande på hållbar produktion av bioflygbränsle. Vi har både råvaran och kunnandet. Skifte från fossilt till fossilfritt flygbränsle ger snabbt minskad klimatpåverkan och det är nu mycket viktigt att staten går in med stödåtgärder för att stimulera produktionen. Tekniken finns redan i dag för att framställa fossilfritt flygbränsle som går att använda direkt i dagens flygmotorer. Här kan Sverige med rätt politik ta en världsledande roll och inspirera andra länder.

Genom att utveckla flygplan som delvis kan drivas med el, eller elhybridplan, så kan utsläppen reduceras till mycket låga nivåer. Med vetskap om att majoriteten av alla flygresor i världen är under två timmar kan ökad elektrifiering få en enormt stor roll för dessa rutter. Sverige har ideala förhållanden för att bli världsledande på området: geografin passar perfekt för första generationens elflyg, vi har egen flygtillverkningsindustri och mycket stort kunnande vid våra universitet vad gäller både batterier och eldrift samt flygplansdesign. Sverige måste satsa på denna framtidsindustri nu för att inte halka efter i utvecklingen.

Att sluta eller minska sitt flygande i Sverige är inte en framtidslösning. Framtidslösningen är teknikutveckling och att hantera flygets klimatpåverkan med globala regler eftersom nationella åtgärder inte är tillräckliga utan snarare försämrar det svenska flygets ambition om att bli klimatsmart. Satsa i stället på att ge Sverige möjlighet att ta ledningen i flygets klimatarbete.

”I Sverige har flygbranschen tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målbilden är fossilfritt inrikesflyg 2030.”

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen