Transportföretagen kommenterar Världsnaturfondens rapport om Arlanda


Världsnaturfonden (WWF) har den 12 december publicerat en rapport om framtiden för Arlanda flygplats. Rapportens slutsats är att Arlanda kan hantera såväl en ökning av flyget som en överflyttning av trafiken från Bromma flygplats utan en fjärde landningsbana.

Arlanda är Sveriges största flygplats och ett utpekat riksintresse. Transportföretagen välkomnar därför en debatt om flygplatsens utveckling. Transportföretagens ståndpunkt är att det krävs investeringar i Arlanda för att göra flygplatsen till en grön och mer välfungerande flygplats. Arlanda behöver smidiga passagerarflöden, fungerande terminalytor, automatiska passkontroller samt andra lösningar som skapar en framtida ledande flygplats. Flygbolagen måste kunna se Arlanda som en attraktiv flygplats i den internationella konkurrensen om nya direktlinjer.

Under två år har Arlanda tappat elva interkontinentala direktlinjer. Trenden där flygtrafik flyttar utomlands är illavarslande. En majoritet av alla utländska besökare anländer till Sverige med flyg. Transportföretagen anser att det är problematiskt att regeringen fortfarande inte lämnat något besked om färdplanen för Arlandas framtida utveckling som utlovats.

  • Transportföretagen delar inte rapportens slutsats att Arlanda idag kan hantera en överflyttning av flygtrafiken från Bromma. Rapportens slutsats saknar även stöd av ansvariga myndigheter samt i den utredning som regeringen lät göra 2014–2016 vilket resulterade i rapporten ”Mer flyg och bostäder”.
  • Transportföretagen anser att Bromma fyller en unik funktion som komplement till Arlanda samt som ett nav för inrikesflyg i Sverige. Bromma är hela Sveriges, och framförallt regionernas, flygplats. En ogenomtänkt avveckling av Bromma kommer att påverka hela landets tillgänglighet och konkurrensen på flygmarknaden negativt.
  • Utsläpp från flyg i Sverige fortsätter att minska. Enligt Naturvårdsverket minskade utsläppen från inrikesflyget med fyra procent mellan 2017–2018 vilket kan jämföras med cirka två procent upp för övriga sammanvägda sektorer. Enligt Transportstyrelsens trafikprognos beräknas flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid vara 14 procent lägre 2025 jämfört med 2017 trots fler att antalet passagerare väntas öka med 16 procent. För inrikesflyget väntas utsläppen minska med hela 37 procent under samma tidsperiod.
  • Transportföretagen anser att rapportens slutsats om tillgången på biobränsle saknar tydligt stöd. Rapporten förbiser märkligt nog helt potentialen i elektrobränslen och elektrifiering. Såväl ökad användning av biobränsle som nya elektrobränslen fungerar i dagens flygplan vilket förstärker omställningstakten. Regional- och inrikesflyget kommer att genomgå ett omfattande teknikskifte kommande decennium genom t.ex. introduktionen av elflyg.
  • Höghöjdseffekten av utsläpp på hög höjd minskar enligt tillgänglig forskning med inblandning av biobränsle. Forskning som grundar sig i praktiska studier av kontrollmätningar i luften visar på en minskad förekomst av skadliga partiklar. Även detta har helt förbisetts i rapporten.
  • Uteblivna satsningar på flyg frigör inte resurser för andra trafikslag eftersom sjö- och luftfart respektive väg- och järnvägstrafik har olika statliga finansieringsgrunder. 77 procent av medlen i statens nationella plan går till namngivna järnvägsobjekt. I jämförelse får flyget dela på ungefär 0,5 procent av statens årliga anslag till infrastruktur. Swedavia, som ansvarar för de statliga flygplatserna, bekostar själv sin verksamhet, sin infrastruktur och sina investeringar. Alla intäkter kommer direkt eller indirekt från flygtrafiken. Uteblivna satsningar på Arlanda frigör inte några medel för andra infrastruktursatsningar vilket förefaller vara en missuppfattning av WWF.
  • Flygbranschen har i en färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige antagit en färdplan. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Slutsatsen är att WWF:s rapport uppvisar stora kunskapsluckor är när det gäller flygets framtid i allmänhet och flygets hållbarhetsarbete i synnerhet. Transportföretagen anser sammanfattningsvis att debatten om Sveriges infrastruktur inte ska vila på rapporter som förbiser tillgänglig kunskap om flyget och flygteknik. Dessutom bör analysen även ta med flygets betydelse för hela Sverige. Ensidigt fokus på en specifik flygplats eller överflyttning till andra trafikslag löser inte vårt lands transportbehov. Alla trafikslag behövs och måste följa vägen mot Sveriges mål att vara världens första fossilfria välfärdsstat.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)