Transportföretagen välkomnar regeringens nya flygstrategi


Transportföretagen är positiva till regeringens nya flygstrategi. Strategin behandlar på ett konstruktivt sätt de utmaningar flyget står inför och utgör en bra grund för ett fortsatt arbete både i branschen och från statens sida. Vi är dock fortsatt kritiska till förslaget om en svensk flygskatt.

Flygstrategin tar på ett välavvägt sätt sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen vilket innebär att flyget ska bidra till en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i alla delar av landet. Flygets stora betydelse för tillväxt och välfärd blir därmed belyst på ett relevant sätt.

De utmaningar som regeringen identifierar är i överensstämmelse med de som branschen prioriterar. En långsiktig strategi för Sveriges flygplatser i allmänhet och Arlanda i synnerhet är av största vikt. Att minska flygets miljöpåverkan är centralt, precis som en kompromisslös inställning till flygsäkerheten.

Vi är dock fortsatt kritiska till förslaget om en svensk flygskatt och anser att utgångspunkterna för avsnittet om rättvisa villkor och sund konkurrens bör fördjupas.