Transportindikatorn: konjunkturläget ljusnar


Efter två månader av minskningar vände Transportindikatorn uppåt i februari och signalerar åter ett gott konjunkturläge för svensk ekonomi.

Efter två månader av sjunkande index vände siffrorna återigen över 50, vilket signalerar högkonjunktur. Indexet låg i februari månad på 55,4, en ökning från 43,4 för januari månad.

Ökningen för februari månads index kan ses över samtliga poster. För order låg index på 54,8 (49,7 för januari) och sysselsättningens index låg på 54,9 (43,1). Godsvolymerna stod i index för en stor ökning och landade på 56,5, att jämföra med 37,4 i januari vilket dock var den lägsta siffran sedan indexets startdatum i juni.

”Transportindikatorns ökning kan hänga samman med den senaste tidens positiva siffror för både BNP och industriproduktion, där i synnerhet det sistnämnda ökat. Ökningen i godsmängder kan troligen till del härröras till den generellt uppgående industrikonjunkturen”, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Fakta: 

Statistiken tas fram med hjälp av en diffusionsindex baserad på frågor om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Uppmätta förändringar redovisas med konfidensintervall. Konfidensintervallet visar med vilken precision förändringen är beräknad. Exempel: en index på 57 med ett konfidensintervall på ± 5 säger att med 95 procents säkerhet är den sanna indexen någonstans mellan 52 och 63, vilket indikerar högkonjunktur. Statisticon AB är ansvariga för metoder och framtagandet av indexet varje månad på uppdrag av Transportföretagen.

Transportindikatorn har testats utan att publiceras andra halvåret 2018. Precis som för Inköpschefsindex betyder 50 varken hög- eller lågkonjunktur. Ett värde högre än 50 indikerar högkonjunktur och ett värde lägre än 50 lågkonjunktur.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 ebba.fredin@transportforetagen.se eller Ulf Perbo, näringspolitisk chef 08-7627127

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med cirka 211 000 anställda.