Visst reser du till Almedalsveckan?


Visst reser du till Almedalsveckan? Transporterna är en förutsättning för att evenemang som Almedalsveckan ska kunna genomföras. Men vi tar dem för givet. Det finns ett antal frågor som transportnäringen tampas med som kan hämma och hindra en fortsatt positiv utveckling av transportnäringen på Gotland och i hela Sverige.

Svenska transportföretag sysselsätter över en kvarts miljon människor. En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera och att vi ska ha en fungerande export och import av varor och tjänster. Bara på Gotland sysselsätter våra medlemsföretag drygt 300 personer. Men för att transportnäringen ska kunna verka på ett tillfredställande sätt behöver förutsättningarna för företagen förbättras.

Regeringens förslag om olika avgifter och skatter är ett direkt hot mot transportnäringens utveckling. Nyligen skrotade regeringen utredningsförslaget om kilometerskatten, men har istället bestämt sig för att utreda frågan internt inom regeringskansliet. Och förslaget om en flygskatt kommer att slå hårt mot de delar av landet som är beroende av flyg för att inom rimlig tid kunna ta sig till storstadsregionerna och vidare ut i världen. Vi behöver klimatsmarta transporter men inte ett transportsnålt samhälle. Skatter, avgifter och styrmedel måste utformas för att stödja entreprenörerna inte så som nu är fallet att försvåra för dem.

Att kunna täcka framtidens kompetensbehov är en fråga som ligger högt på agendan för många företag. I dag råder det i stora delar av Sverige brist på arbetskraft inom transportnäringen. Regering och ansvariga myndigheter måste tillsammans med transportbranschen göra allt för att se till att fler personer söker sig till branschen. Om vi inte lyckas med detta kommer det i framtiden innebära ett hot mot tillväxten, inte bara i Gotlands län, utan i hela landet.

I dag upplever företagen att det inte görs tillräckligt för att minska ”regelkrånglet”. Ökad byråkrati innebär hot mot nyanställningar och är en effektiv broms mot utveckling och ökad tillväxt. Många av transportföretagen i Gotlands län har vid åtskilliga tillfällen uttryckt sin oro och frustration över ökat regelkrångel och växande administration. Transportbranschen behöver inte fler regler, istället behövs effektivare kontroll och kännbara åtgärder mot det fusk som i dag förekommer bland oseriösa företagare.

En stor del av svensk export och import är helt beroende av en väl fungerande transportnäring. Om den inte fungerar och inte kan fortsätta att utvecklas kommer det att få långtgående konsekvenser. Vår uppmaning till regeringen är att sluta lägga förslag som hämmar och stoppar transportföretagens utveckling. Det behövs en väl fungerande transportsektor för att hela Sverige ska leva. Transporterna är Sveriges blodomlopp.

Mattias Dahl, vd, Transportföretagen Hans Johansson, förhandlare för Gotland, Transportföretagen Lars Cronlund, förhandlare för Gotland, Transportföretagen

Artikeln publicerades i Gotlands Allehanda den 1 juli