Utsläppen minskar trots ökat transportbehov!


Trots ökande trafik till följd av en växande befolkning och fler jobb så fortsätter koldioxidutsläppen från vägtrafiken att sjunka, vilket är en glädjande utveckling.

Sverige är ett av de länder där klimatarbetet inom transportsektorn är mest framgångsrikt. Den svenska utvecklingen ligger inom ramen för EU:s bedömningar vad Sverige måste åstadkomma för att klara internationella klimatmålen.

Det lokala, svenska 70-procentsmålet för transportsektorn avviker dock från detta.

”Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna. En politik som går ut på att begränsa transporterna för att nå det svenska målet skulle få negativa konsekvenser. För att nå det svenska särkravet måste tillgången på biobränsle öka mycket kraftigare i Sverige än i andra länder,  vilket kräver politiska initiativ”, säger Ulf Perbo näringspolitisk chef på Transportföretagen.

”Det svenska särkravet måste ta hänsyn till den oväntat starka befolkningsökningen i Sverige och den goda tillväxten som ger fler jobb och därmed ökade transporter”, avslutar Ulf Perbo.