Välkommet regeringsbeslut om investeringar i sjöfartsinfrastruktur


Sveriges Hamnar välkomnar regeringens beslut i infrastrukturpropositionen att investeringar i allmänna farleder numera ska behandlas på samma sätt som investeringar i det nationella stamvägnätet och i det statliga järnvägsnätet.

– Vi är mycket nöjda med regeringens beslut som innebär att investeringar på sjösidan ska behandlas i likhet med de på landsidan, säger Mikael Castanius, branschchef på Sveriges Hamnar.

Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk och alla kostnader tas ut av brukarna via farledsavgifter. Tidigare har investeringar i allmänna farleder och slussar skett via Sjöfartsverket medan investeringar i det nationella stamvägnätet och i det statliga järnvägsnätet finansieras via Trafikverket som i sin tur erhåller statlig finansiering. Det innebär att infrastruktursatsningar på land finansierats av staten medan handelssjöfarten tidigare fått finansiera de infrastruktursatsningar som sker till sjöss. Effekten av detta har inneburit en snedvridning av sjöfartens och hamnarnas konkurrensförhållande gentemot trafiken som sker på land.

– Beslutet att finansiera investeringsåtgärder transportslagsövergripande ökar sjöfartens möjligheter att konkurrera på lika villkor avsevärt och kommer ge stora positiva effekter på både miljö och trängsel, säger Mikael Castanius.

Möjligheten till medfinansiering kvarstår
Samtidigt kvarstår möjligheten att finansiera investeringsåtgärder helt eller delvis med farledsavgifter och det ska även finnas möjlighet till medfinansiering från andra aktörer för investeringsåtgärder i den allmänna farleden.

– Det är bra att det finns möjlighet till medfinansiering, men det får inte bli ett krav utan ska likställas med infrastrukturinvesteringarna på landsidan, säger Mikael Castanius.