Välkomnad regeringsutredning om att stärka regelefterlevnaden för vägtrafiken


Transportföretagen välkomnar beskedet från regeringen om att se över kontrollen av yrkestrafiken på väg. En åtgärd som vi efterfrågat länge och som förhoppningsvis kommer leda till att vi nu kan börja ta itu med den osunda konkurrens inom vägtrafiken.

I en ny rapport utgiven av Transportföretagen konstateras flera brister i tillsynen och kontroller av godstransporter på väg, vilket bland annat leder till en osund konkurrenssituation. Rapporten släpptes i samband med en hearing med infrastrukturminister Tomas Eneroth i förra veckan och ett av förslagen från Transportföretagen var att regeringen skulle se över hur kontrollen av vägtrafiken är organiserad.

Vi välkomnar nu att regeringen lyssnat och tillsätter en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

”Det är mycket välkommet att regeringen tar detta grepp och ser över dagens kontroll av vägtrafiken. Vi behöver stärka förutsättningarna för vägtrafikens regelefterlevnad. En sund konkurrens inom svensk åkerinäring förutsätter en effektiv och väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet”, kommenterar Transportföretagens vd Mattias Dahl.

”Vi har länge varit bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler. Samtidigt som antalet trafikpoliser har minskat ökar transportarbetet, inte minst från den utländska konkurrensen”, avslutar Mattias Dahl.

Detta är vad regeringsutredningen ska göra:

  • genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik.
  • föreslå hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten,
  • analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas,
  • lämna förslag för att möjliggöra införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller.
  • utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotik

Ladda ner Transportföretagens rapport Effektivare tillsyn av yrkestrafiken här

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, Transportföretagen, 0730-447120