Vi efterlyser fördjupad stad-land-analys


Transportföretagen har skickat ett brev till Trafikanalys med anledning av det regeringsuppdrag de fått gällande ”Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn”.

Transportföretagen uppmanar där Trafikanalys att bland annat fördjupa analysen kring de stora skillnader på trafikens samhällsekonomiska kostnader som finns mellan stad och land.

-Den bristande hänsynen till detta hittills har lett till att transporter idag är markant överbeskattade på landsbygden, säger Ulf Perbo Näringspolitisk chef Transportföretagen.

-Det är viktigt att Trafikanalys i samband med detta uppdrag belyser problemet utförligt så regering och riksdag kan ta ställning till hur detta problem ska hanteras. På längre sikt är det ohållbart för ett stort och glest befolkat land som Sverige att överbeskatta alla företags och hushålls transporter utanför storstäderna. Ska hela Sverige leva krävs att mer hänsyn tas till de vetenskapliga underlag som finns kring hur beskattningen av transporter bör utformas, säger Ulf Perbo.

Läs brevet här

För mer information kontakta Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen, ulf.perbo@transportforetagen.se eller 08-7627127