Vi står redo att bidra till konstruktiva reformer


Transportföretagen välkomnar att regeringen slopar förslagen om att sänka brytpunkten och försvårandet av generationsskiften i familjeföretag. Men Transportföretagen är kritiska till att regeringen väljer att gå vidare med förslaget om att införa en nationell flygskatt.

”Klimatutmaningen är global. Detta gäller särskilt för flyget. Istället för nationella särlösningar krävs internationella lösningar. Inom EU och FN pågår arbete med att minska flygets klimatpåverkan, bl.a. genom att skapa rakare flygvägar och genom att ta fram gemensamma ramverk för ett hållbart flyg”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Flyget spelar en avgörande roll för att knyta ihop vårt avlånga land och öppnar för att hela Sverige kan leva. Vi behöver inte generella tillväxthämmande skatter och pålagor, vi behöver klokt utformade styrmedel som hjälper flyget att snabbt minska sina utsläpp. Flyget behöver mer morot och mindre piska. Flyget vill inget hellre än att ställa om till klimatvänligt biobränsle.

”Tyvärr innehåller den föreslagna flygskatten inget som kommer att öka tillgången på konkurrenskraftigt biobränsle. Flygskatten innehåller inte heller något underlättar för flyget att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen. Flygskatten är en trubbigt och dåligt förslag som inte kommer att få någon klimatpositiv inverkan”, säger Mattias Dahl.

Att regeringen nu vill kompensera flygplatser i Norrland och på Gotland för eventuella ökade driftsunderskott som följer av flygskatten innebär att regeringen erkänner att flygskatten kommer att försämra svensk konkurrenskraft. Transportföretagen välkomnar regeringens nya syn.

”Att flygplatser i Norrland och på Gotland tilldelas medel är i sig välkommet och en del i att påbörja avbetalningen av den svenska infrastrukturskulden. Men att dessa flygplatser får ökade anslag kommer dock inte mildra flygskattens negativa effekter. Det bästa vore om regeringen tog tillbaka förslaget om flygskatt till ritbordet”, avslutar Mattias Dahl.

Transportföretagen står redo att bidra till konstruktiva reformer som minskar flygets klimatpåverkan samtidigt som svensk konkurrenskraft stärks. Sverige behöver en transportsmart politik, inte en transportsnål.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare på Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120