Vi stödjer klimatförslag


Svante Axelsson har i ett antal artiklar på Di Debatt lagt fram konkreta förslag på hur sjöfarten, åkerinäringen samt järnvägen ska kunna bidra till de högt uppsatta klimatmålen och vi vill härmed lämna vår replik på dessa förslag.

Artikeln publicerades i Dagens Industri den 9 november

Våra medlemsföretag utgör en stor del av transportsektorn i Sverige på väg, järnväg och på vattenvägen. Vi har alla ansvarstagande företag som arbetar på otroligt konkurrensutsatta marknader. Vi har alla högt uppsatta mål för säkerhet, miljö och klimatet samt den sociala hållbarheten. Detta är inte gratis och vi vet att vi inte alltid kan få betalt för våra höga kvalitét. Trots detta vet våra medlemsföretag att det enda rätta inför framtiden är att ta ett ansvar för mer hållbara transporter och vi välkomnar därför Svante Axelsson förslag för våra respektive näringar.

Som konstateras i artiklarna kommer efterfrågan på godstransporter i Sverige öka i framtiden med så mycket som 50 procent till 2030. Vi är av uppfattningen att för att detta ska kunna ske måste alla trafikslag dels samarbeta bättre för att uppnå större klimatnytta, samt att varje trafikslag för sig göra sitt på klimatområdet. Vi tror i första hand på effektivisering av nuvarande system och transporter, i andra hand på nya bränslelösningar samt slutligen på bättre infrastruktur samt riktade infrastruktursatsningar, där inte minst avbetalning av underhållsskulden ingår som uppskattas uppgå till minst 60 miljarder kronor.

Gemensamma faktorer vi alla arbetar med i våra medlemsföretag är elektrifiering av fordon och infrastruktur, nya affärs- och logistiklösningar med mera. För detta krävs smarta innovationsstöd, ordentliga morötter i form av miljö- och klimatdifferentierade statliga infrastrukturavgifter, omlastningsstöd för att utnyttja alla trafikslag till fullo såsom föreslås av Svante Axelsson i sina artiklar.

Regeringen har höga ambitioner på att minska klimatpåverkan i hela samhället och har pekat ut transportnäringen som en särskilt viktig sektor för detta. Vi uppmanar nu regeringen att om de menar allvar med detta att lyssna på de förslag som våra åkerier, rederier samt tågoperatörer har och som läggs fram av Fossilfritt Sverige i debattartiklarna här på Dagens Industri – något annat vore inte trovärdigt. Nu är det dags för handling och verkstad – det är hög tid att sätta igång med arbetet att nå målen.

Rikard Engström, Föreningen Svensk Sjöfart
Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag
Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörer
Mattias Dahl, Transportföretagen